Nieuwe Omgevingswet

Iedereen wil een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor maken we afspraken met elkaar wat op welke plaats mogelijk is. De nieuwe Omgevingswet zorgt voor lokaal maatwerk zodat goede initiatieven kansen krijgen.

Nieuwe wet vanaf 2021

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Dat verandert vanaf 2021, met de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.
De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

De fysieke leefomgeving gaat in ieder geval om:

  • Bouwwerken (zoals woningen, bedrijfspanden)
  • Infrastructuur (zoals wegen, riolering)
  • Water en watersystemen (zoals waterkwaliteit en waterkwantiteit)
  • Bodem (zoals bodemvervuiling)
  • Lucht (zoals luchtkwaliteit)
  • Natuur & Landschap (zoals de Poelzone en de Wollebrand)
  • Cultureel erfgoed (zoals monumenten)

Omgevingsvisie

Op dit moment wordt de omgevingsvisie opgesteld. In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de toekomstige ‘fysieke leefomgeving’. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt of wijk, een winkelgebied of een park.
In deze visie komt te staan hoe de toekomstige fysieke leefomgeving van Westland eruit komt te zien? Wat vindt u echt belangrijk en hoe kunnen wij dit met elkaar mogelijk maken? En welke rol speelt de gemeente in de toekomst van Westland? Deze vragen gaan wij de komende maanden met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de kinderen van Westland beantwoorden. Zo werken wij samen aan een aantrekkelijker Westland. De omgevingsvisie wordt geen optelsom van losse stukken, maar 1 gehele visie voor de fysieke leefomgeving met beleidskeuzes op hoofdlijnen.

Omgevingsplan

Bestemmingsplannen zoals we deze nu kennen, houden op met bestaan. Ze krijgen een plekje in het omgevingsplan: 1 gebiedsdekkend omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt in de toekomst ontsloten op de kaart. Zo ziet u per gebied hoe het omgevingsplan in uw gebied eruit ziet.

1 loket

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 landelijk digitaal loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningsaanvraag zo sneller afgehandeld.

Samen plannen bedenken

Participatie is een belangrijke pijler onder de Nieuwe Omgevingswet. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende gezichtspunten, kennis en creativiteit snel op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Zowel landelijk als lokaal wordt er nagedacht over hoe participatie eruit moet komen te zien.