Wateringen Noord

Voor het gebied tussen de Ambachtsweg, Poeldijkseweg en de Erasmusweg in Wateringen Noord (eerder ook wel Transformatiegebied Wateringen genoemd) wordt een eerste stap gezet voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Hier moeten ongeveer 700 woningen, een brede school, zorgwoningen en verpleeghuisplaatsen komen. En natuurlijk is er ook ruimte voor voldoende water en groen.

Aanleiding ontwikkeling

In maart 2016 is een raadsbesluit genomen over de ontwikkeling van ongeveer 150 woningen langs de Poeldijkseweg in Wateringen. In de volksmond staat dit gebied bekend als ‘Tuin van der Lely’. Dit gebied maakt onderdeel uit van een groter gebied, namelijk Wateringen Noord. Eigenlijk was het de bedoeling om alleen het gebied ‘Tuin van der Lely’ te ontwikkelen, maar besloten is om heel Wateringen Noord, ongeveer 20 hectare groot, mee te nemen in de ontwikkeling. De gemeente is eigenaar is van 5,5 hectare van deze gronden. De overige gronden zijn in eigendom van verschillende ontwikkelende partijen, onder andere Weboma, woningcorporatie Staedion en BPD Ontwikkeling.

Participatietraject

Voor de ontwikkeling van dit gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen een voorstel voor de inrichting van de nieuwe woonwijk en is samengesteld samen met een klankbordgroep. Daarin zaten direct omwonenden, toekomstige bewoners en ondernemers. Zij konden hun wensen en behoeften aangeven en hebben meegedacht over de mogelijkheden voor ontwikkeling van dit gebied.

Bestemmingsplan

In januari 2020 is de gebiedsvisie afgerond en is er vanuit deze visie verder gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan is de uitwerking van de gebiedsvisie en belangrijk voor de vergunningverlening. Het biedt de basis voor de bouw van ongeveer 700 woningen met de daarbij behorende groen-, water- en wegeninfrastructuur. Van de woningen zal 30 procent sociale huur zijn en 45 procent vrije sector. Daarbij worden een basisschool gecombineerd met kinderopvang, zorgwoningen en verpleeghuisplaatsen gerealiseerd. Voor uitwerking van het plan zijn de noodzakelijke onderzoeken op het gebied van archeologie, milieu, verkeer en dergelijken verricht.

Het voorontwerp ontwerp bestemmingsplan heeft in juni-juli 2021 ter visie gelegen, Daarop zijn een beperkt aantal zienswijzen ingediend door belanghebbenden. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan. Doelstelling is dat dit ontwerp bestemmingsplan in maart 2022 in het college behandeld wordt. Daarna wordt het ter visie gelegd zodat het ontwerp bestemmingsplan in de tweede helft van 2022 voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Planning

Nadat het ontwerp bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de voorbereidingen voor de bouw beginnen. De ontwikkelaar zal dan ook starten met de verkoop van de woningen. De Inschrijving voor de woningen verloopt via de ontwikkelaar zelf en niet via de gemeente. Over de start inschrijving zal de ontwikkelaar in de diverse kranten en andere kanalen breed communiceren.

De verwachting is dat halverwege 2023 echt gestart kan worden met de bouw van de eerste huizen. De beoogde school in de wijk zal in september 2024 open gaan. De hele wijk zal in 2029-2030 gereed zijn. In de tweede helft van 2022 wordt een specifieke planning bekend gemaakt.

Informatie en vragen

Voor informatie of vragen over het ontwerp bestemmingsplan stuurt u een mail naar transformatiegebiedwateringen@gemeentewestland.nl