Prawa

Więcej informacji można znaleźć klikając poniżej na interesujące Państwa zagadnienie.

AOW (Algemene Ouderdomswet) to emerytura podstawowa wypłacana przez rząd. Emerytura podstawowa to ubezpieczenie, którego podstawa jest budowana od 15 do 67 roku życia. Prawo do tej emerytury przysługuje większości osób, które osiągnęły wiek emerytalny, pracowały lub mieszkały w Królestwie Niderlandów. Całkowitą emeryturę AOW otrzymają osoby, które były ubezpieczone przez 50 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jeżeli było się ubezpieczonym krócej niż 50 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wówczas emerytura podstawowa jest automatycznie niższa.

Emerytura zostaje wypłacana przez urząd Sociale Verzekeringsbank (SVB) od miesiąca, w którym osiągneło się wiek emerytalny aż do śmierci.

Pracownicy tymczasowi, którzy pracują przez biuro pośrednictwa pracy, budują AOW na podstawie przepracowanych tygodni, ale z wyjątkiem dni urlopowych. Pracownicy tymczasowi, którzy podpisali umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą, budują AOW na podstawie czasu trwania tej umowy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej SVB.

Dodatkowa emerytura płacona przez pracodawcę

Poza emeryturą podstawową AOW buduje się w Królestwie Niderlandów często emeryturę dodatkową w funduszu emerytalnym. O tę emeryturę należy się ubiegać w funduszu emerytalnym. Wysokość tej emerytury zależy od dochodów i okresu płacenia składek do funduszu emerytalnego.

Więcej informacji można uzyskać u swojego pracodawcy.

Osobom częściowo lub całkowicie bezrobotnym może przysługiwać prawo do zasiłku dla bezrobotnych „WW-uitkering”. „WW-uitkering” to czasowy zasiłek, który ma pomóc przetrwać utratę dochodów w czasie pomiędzy utratą pracy a rozpoczęciem nowej. Rząd stawia jednak pewne warunki.

Podanie o zasiłek należy złożyć przez stronę internetową werk.nl nie później niż w ciągu pierwszego dnia, kiedy jest się bezrobotnym. Najpóźniej można to podanie złożyć po tygodniu od ostatniego dnia pracy. Jeżeli podanie to złoży się później, można czasowo otrzymać mniejszy zasiłek. Jeżeli wiadomo, że zostanie się zwolnionym, to można już miesiąc przed ostatnim dniem pracy złożyć podanie o zasiłek „WW-uitkering”.

Dodatkowe informacje dotyczące zasiłku dla bezrobotnych oraz warunków koniecznych do spełnienia można znaleźć na stronie internetowej.

Informacje uzupełniające można znaleźć na rządowej stronie interntowej.

O zasiłek socjalny „Bijstand” mogą wystąpić osoby, które nie mają wystarczających dochodów lub środków aby utrzymać się przy życiu oraz nie przysługuje im prawo do innych zasiłków. Zasiłek socjalny ma im pomóc w przetrwaniu czasu do znalezienia płatnej pracy. Gmina pomaga w znalezieniu odpowiedniej pracy i zapewnia zasiłek jeżeli jest on konieczny.

Warunki, które trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek socjalny:

 • Zameldowanie w Królestwie Niderlandów
 • Wiek 18 lat lub więcej
 • Nieposiadanie wystarczającej ilości dochodów i środków własnych do utrzymania się przy życiu. W przypadku mieszkania  z partnerem, jego dochody i środki własne liczą się przy naliczaniu prawa do zasiłku
 • Nie przysługuje prawo do innych zasiłków
 • Nie można przebywać w więzieniu lub w areszcie
 • Środki własne (np. oszczędności) nie przekraczają określonej kwoty
 • Oferta zaproponowanej przez urząd gminy pracy nie może być odrzucona
 • Urząd gminy może zaproponować specjalne zajęcia reintegracyjne, dostosowane do indywidualnej sytuacji danej osoby. Zajęcia te są obowiązkowe i należy w nich aktywnie uczestniczyć
 • W przypadku pracowników czasowych urząd gminy uwzględnia zawsze opinię Służby Imigracyjnej i Naturalizacyjnej

O zasiłek socjalny bijstand można wystąpić do UWV na stronie internetowej werk.nl. Urząd UWV przesyła złożony wniosek do gminy. Gmina kontroluje, czy spełnia się warunki aby ten zasiłek otrzymać i decyduje, czy się go otrzyma. Więcej informacji można uzyskać na rządowej stronie internetowej.

„Huurtoeslag” to dodatek na wynajęcie mieszkania. Jeżeli mieszka się w mieszkaniu socjalnym to możliwe jest w niektórych sytuacjach otrzymanie dodatku na wynajęcie mieszkania. Wysokość tego dodatku zależy od wysokości opłaty za wynajem mieszkania, dochodów, wieku osoby wynajmujacej oraz jej sytuacji mieszkaniowej.

Aby otrzymać ten dodatek, osoba mieszkająca w tym mieszkaniu, jej ewentualny partner i współmieszkańcy muszą spełnić następujące warunki:

 • Osoba występująca o dodatek musi mieć ukończone 18 lat lub więcej. Istnieją wyjątki od tej reguły. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego
 • Wynajęte mieszkanie jest samodzielne.
 • Osoba występująca, ewentualnie partner fiskalny oraz inni współmieszkańcy są zarejestrowani w Bazie Danych Osobowych (BRP) w urzędzie gminy pod tym adresem
 • Osoba występująca, ewentualnie jej partner fiskalny oraz współmieszkańcy posiadają obywatelstwo holenderskie lub ważne pozwolenie na pobyt (obywatele UE mają prawo do pobytu na terenie wszystkich krajów UE)
 • Wysokość opłaty za wynajem mieszkania, (wspólnych) dochodów i środków nie jest za wysoka

Szacunkową kwotę można wyliczyć na podstawie próbnego rachunku oraz się dowiedzieć czy ma się prawo do odatku na wynajęcie mieszkania.

Każdy kto pracuje i/lub mieszka w Królestwie Niderlandów jest zobowiązany do przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

„ Zorgtoeslag” to dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Królestwie Niderlandów. Wysokość tego dodatku jest zależna od (wspólnych) dochodów.

Aby otrzymać dodatek na ubezpieczenie zdrowotne, osoba ubezpieczona oraz jej ewentualny partner fiskalny muszą spełnić następujące warunki:

 • Osoba występująca o dodatek musi mieć ukończone 18 lat lub więcej
 • Ubezpieczenie to musi być holenderskie
 • (Wspólne) dochody nie są za wysokie
 • (Wspólny) majątek nie jest zbyt duży
 • Osoba występująca o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego posiada obywatelstwo holenderskie lub ważne zezwolenie na pobyt (obywatele UE mają prawo do pobytu na terenie wszystkich krajów UE)

W niektórych przypadkach są dodatkowe wymagania, które można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego.

Szacunkową kwotę można wyliczyć na podstawie próbnego rachunku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego.

„Kinderbijslag” to dodatek do kosztów na wychowanie dzieci do 18 roku życia. Wysokość tego dodatku zależy od wieku dzieci oraz ich miejsca zamieszkania. W niektórych przypadkach można otrzymać dodatek „kinderbijslag” z Królestwa Niderlandów jeżeli dziecko mieszka za granicą lub w przypadku kiedy partner mieszka i pracuje za granicą.

Na stronie internetowej Sociale Verzekeringsbank oraz na stronie rządowej można znaleźć więcej informacji na temat dodatku kinderbijslag.

Niektórzy rodzice/opiekunowie mają też prawo do specjalnego dodatku budżetowego tzw. kind gebonden budget.

Budżet dodatkowy na dzieci (Kindgebonden budget)

Niektórzy rodzice/opiekunowie mają prawo do specjalnego dodatku „kind gebonden budget” oprócz zasiłku rodzinnego „kinderbijslag”. Jest to dodatek na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do 18 roku życia. Dodatek budżetowy „kind gebonden budget” jest wypłacany przez Urząd Skarbowy. Wysokość dodatku budżetowego „kind gebonden budget” zależy od:

 • Ilości dzieci w rodzinie
 • Wieku dzieci
 • Wysokości (wspólnych) dochodów

O dodatek budżetowy „kind gebonden budget” nie trzeba przeważnie starać się samodzielnie. Przeważnie rodzice/opiekunowie, którzy mają do niego prawo otrzymują wiadomość z Urzędu Skarbowego. Wysokość budżetu można wyliczyć wstępnie.

Więcej informacji na ten temat można uyzskać na stronie internetowej Urzędu Skarbowego oraz na rządowej stronie internetowej.