Inkoopbeleid

Wie zaken doet met de gemeente Westland krijgt te maken met het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid moet leiden tot gelijke kansen voor en een gelijke behandeling van bedrijven, leveranciers en ondernemers.

Als algemeen beleidsuitgangspunt geldt dat opdrachten worden aanbesteed volgens het principe van de 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving' (EMVI).

EMVI is de overkoepelende term voor de volgende gunningscriteria:

  • de beste prijs-kwaliteitsverhouding
  • de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten
  • de laagste prijs

Duurzaamheidsaspecten spelen een grote rol bij aanbestedingen. De doelstellingen van het ‘Programma duurzaam inkopen’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden door de gemeente Westland onderschreven. Er wordt daarom zoveel mogelijk aangesloten bij de productgroepen van Pianoo. Pianoo is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.

Om uniformiteit binnen gemeenten te bewerkstelligen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het VNG Model Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld. Deze inkoopvoorwaarden zijn in samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven tot stand gekomen.

In de gemeentelijke inkoopvoorwaarden worden zaken geregeld als leveringstermijnen, betaling en facturering, garantie en keuring, ontbinding en toepasselijk recht. De inkoopvoorwaarden en het bijbehorende addendum (pdf, 1 MB), worden door de gemeente Westland altijd van toepassing verklaard bij het aanbesteden van leveringen en diensten.

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) betekent, dat bij inkopen de effecten op ‘people, planet en profit’ waar mogelijk wordt meegenomen. Dit geldt ook voor de gemeente. De gemeente gaat uit van zes thema’s voor MVOI:  Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair, Ketenverantwoordelijkheid, Diversiteit & Inclusie en Klimaat. Bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten wordt daarom gekeken welk van deze thema’s toegepast kunnen worden.