Subsidie met vrijstelling

Als de gemeente steun verstrekt met gebruikmaking van een Europese vrijstellingsmogelijkheid, dan moet de gemeente daarover een kennisgeving doen aan de Europese commissie. Ook moet het besluit om steun te verlenen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Hieronder treft u de besluiten aan die de gemeente heeft genomen met gebruikmaking van zo’n Europese vrijstellingsmogelijkheid.

Het Westlandse tuinbouwcluster draagt bij aan een innovatieve en duurzame voedselvoorziening, gezondheid en geluk. Omdat innovaties veelal ontstaan wanneer men over de grenzen van de eigen sector of bedrijf heen kijkt, faciliteert Westland (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Cross-sectoraal is er samenwerking met onder andere de papier- en kartonindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de gewasbeschermingsmiddelenindustrie en health (obesitas-patiëntenvereniging).

Bio Base Westland en het lopende uitvoeringsprogramma zijn in 2017 gedeeltelijk opgegaan in Biobased Greenport West-Holland en het BioBoost project.
In het Europese project BioBoost wordt samengewerkt met Engelse, Belgische en Nederlandse partners. In Biobased Greenport West Holland is sprake van een uitgebreid programma waarbij er met vele stakeholders wordt gewerkt aan een veelheid van projecten en initiatieven die moeten leiden tot nieuwe verdienmodellen voor de tuinbouw. Daarnaast trekt Westland samen met de betrokken partijen in op de doorontwikkeling van het World Horti Center. Het programma is gericht op nieuwe teelten, nieuwe technologieën en biobased economy.