Subsidie voor sloop van woningen

De glastuinbouw in Westland is steeds bezig te moderniseren. In sommige gebieden staan woningen modernisering in de weg. Daarom stellen provincie Zuid-Holland en gemeente Westland subsidie beschikbaar voor sloop van deze woningen.

Particuliere woningeigenaren

Particuliere woningeigenaren in die gebieden kunnen een subsidie ontvangen van maximaal €100.000. Werkt u mee aan deze regeling dan mag u op een ander plek in Westland een nieuwe woning bouwen.

Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college bepaald bij de vaststelling van het subsidieprogramma, maar stopt eerder als het budget op is.

Gebieden die in aanmerking komen

Op de kaart (pdf, 2 MB) kunt u ongeveer zien in welke gebieden woningen in aanmerking komen voor de regeling. Het zijn de woningen in categorie 1 en 2.
Neem voor meer informatie contact op met het omgevingsloket. of bel 14 0174.

Aanvragen

Lees eerst de voorwaarden voordat u een aanvraag doet.

Het aanvraagformulier Subsidieregeling VORM is alleen digitaal verkrijgbaar. 
Als particulier heeft u hiervoor DigiD nodig. Bent u gemachtigde namens een aanvrager? Gebruik dan de eHerkenning (minimaal niveau 3) van uw organisatie.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Met de aanvraag moet u documenten meesturen. Zorg dat deze klaar staan op uw computer.

 • een uittreksel van het eigendom van de te slopen woning (op te vragen bij het Kadaster en niet ouder dan 2 maanden)
 • een (concept)offerte voor de sloop van de woning (zie ook: voorwaarden)
 • een (concept)verkoopovereenkomst van alle te verkopen stukken land (zie ook: voorwaarden)
 • een uittreksel van de inschrijving van de koper bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden)
 • een kopie van een recent bankafschrift (niet ouder dan 2 maanden)

Om subsidie te ontvangen gelden er voorwaarden:

 • de woning is particulier eigendom van de aanvrager(s). Een woning in eigendom van een glastuinbouwbedrijf komt dus niet in aanmerking voor de subsidieregeling. Een agrarische bedrijfswoning (kadastraal) op naam van een privé persoon, komt dus wel in aanmerking
 • de woning is aangemerkt als woning uit categorie 1 of categorie 2
 • de woning wordt binnen 12 maanden na de subsidieverlening gesloopt
 • de grond onder de woning wordt binnen 12 maanden na de subsidieverlening verkocht. Dit gebeurt aan een ondernemer met een volwaardig glastuinbouwbedrijf of het Ontwikkelingsbedrijf HOT Westland
 • de grondprijs van de verkoop staat in verhouding tot normale grondprijzen in de omgeving
 • pas nadat de subsidie is toegekend mag u met sloop en/of verkoop beginnen. Bent u eerder begonnen dan wordt de aanvraag afgewezen
 • de subsidieverstrekking mag niet leiden tot onrechtmatige staatssteun

 • de subsidie bedraagt € 10.000,-, vermeerderd met 20% van de meest recente WOZ- waarde.
 • de subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per woning

Heeft u aan alle verplichtingen voor de subsidie voldaan? Dan vraagt u om subsidievaststelling. Dit kunt u alleen digitaal doen. 
Als particulier heeft u hiervoor DigiD nodig. Bent u gemachtigde namens een aanvrager? Dan gebruikt u de eHerkenning (minimaal niveau 3) van uw organisatie.

De volgende documenten stuurt u mee met de aanvraag. Zorg ervoor dat die klaar staan op uw computer.

 • een kopie van een recent bankafschrift
 • een getekende gereedmelding van de sloop van de woning en andere bouwwerken
 • een getekende opdracht van de sloop van de woning
 • een getekende verkoopovereenkomst en notariële akte van levering van alle verkochte stukken land
 • een bericht van het kadaster waaruit blijkt dat de stukken land zijn verkocht
 • een uittreksel van de inschrijving van de koper bij de Kamer van Koophandel
Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.