Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Westland 2023

1 november 2023 kunnen maatschappelijke organisaties, zoals (sport)verenigingen, kerken, scholen en verenigingen van eigenaren met minimaal 10 leden, bij gemeente Westland een aanvraag indienen voor een lening van maximaal € 50.000 tegen een rente van 2,1%. Hiermee wil de gemeente, op initiatief van de gemeenteraad, verduurzaming van bestaande gebouwen stimuleren.

Waar kan ik een lening voor aanvragen?

Maatschappelijke organisaties kunnen een lening aanvragen voor energiebesparende, energieopwekkende of verduurzamende maatregelen of voorzieningen.

Soort maatregel Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel
Energiebesparende maatregelen Bodemisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Gevelisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Vloerisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Spouwmuurisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Dakisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Raamisolatie (incl. eventueel kozijnen) Isolerende materialen, kozijnen en direct gerelateerde arbeid
  Ledverlichting Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

Soort maatregel Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel
Energiebesparende maatregelen/ Duurzaam Afgiftesysteem technische maatregelen Infraroodverwarming Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel
  Zeer lage temperatuurverwarming Vloer, plafond en wand Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel
  Zeer lage temperatuurverwarming radiatoren/convectoren Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius en inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

Soort maatregel Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel
Duurzaam energieopwekkende Zonnepanelen eigen dak Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel. Bestemd voor de rechtstreekse energievoorziening van het gebouw. De zonnepanelen worden geplaatst binnen de kadastrale contouren van het gebouw
  Zonneboiler Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel
  Warmtepomp Niet zijnde lucht, maar inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel
  Warmtepompboiler Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel
  Micro windturbines Rotordiameter kleiner dan twee meter

Soort maatregel Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel
Vertragen hemelwaterafvoer Groen dak Aantoonbaar vertragen hemelwaterafvoer en vergroten biodiversiteit als doel
  Verwijderen verharding en vervangen voor waterbergende/ waterdoorlatende (semi) verharding Waterberging: moet 60 mm in een uur kunnen verwerken (60 liter per m2 oppervlak in één uur door middel van waterberging, hergebruik en/ of infiltratie).
Aanbrengen vergroening Verwijderen van verharding, bodem verbeteren en vervangen door vergroening Waarbij ook de doorlatendheid van het water onder deze laag niet wordt belemmerd
Verkoelende maatregelen Creëren van natuurlijke schaduw Aantoonbaar vermindering vermogen airconditioning
Voorkomen droogte Waterberging t.b.v. gebruik op later tijdstip Waterberging: moet 60 mm in een uur kunnen verwerken (60 liter per m2 oppervlak in één uur door middel van waterberging, hergebruik en/ of infiltratie).

Alle maatregelen of voorzieningen waarvoor de lening kan worden aangevraagd, staan beschreven in artikel 3 van de verordening en opgenomen in bijlage 1 van de verordening.
Wilt u meer weten over de voorwaarden van deze zakelijke lening via SVN, kijk dan op de website van SVN.

Aanvragen

Vanaf 1 november 2023 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier op deze pagina, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2023. De gemeente werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor het verkrijgen van deze lening. Dat gaat volgens de volgende stappen:

 • u dient via het digitale aanvraagformulier uw aanvraag in
 • de gemeente toetst uw aanvraag aan de verordening
 • voldoet u aan voorwaarden? Dan krijgt u een toewijzing
 • met deze toewijzing kunt u een offerte voor een duurzaamheidslening bij SVn aanvragen
 • vanaf dat moment voert SVn een autonome financiële toets (financiële check) uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lening
 • u ontvangt een offerte van SVn onder voorbehoud van de goedkeuring van alle aan te leveren documenten
 • u dient uw aanvraag met bijlagen daarna op tijd in bij SVn.
 • zodra de aanvraag compleet is en alle documenten akkoord zijn, toetst SVn de aanvraag.
 • de kredietwaardigheid wordt bepaald door middel van een autonome krediettoets.
 • bij een negatieve toets stuurt SVn u een bericht met de reden van afwijzing.
 • bij een positieve krediettoets en na acceptatie van de offerte wordt de lening door SVn in beheer genomen en wordt een Bouwdepot geopend.
 • u ontvangt declaratieformulieren om over de gelden te kunnen beschikken.

Let op! U heeft eHerkenning nodig om de lening aan te vragen. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag het dan aan. U leest op de website van eHerkenning hoe u dat doet. 

Budgetplafond en wachtlijst

De gemeente heeft een totaalbedrag € 500.000 beschikbaar gesteld. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Daarbij geldt dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen als deze compleet is ingediend. Is het plafond bereikt, en wordt uw aanvraag daarom afgewezen? Dan kunt u op de wachtlijst worden geplaatst. De op de wachtlijst geplaatste aanvragen worden op basis van volgorde afgewikkeld, als blijkt dat er toch nog budget beschikbaar is. Bijvoorbeeld door het afwijzen van een eerder ingediende aanvraag. Als de op de wachtlijst geplaatste aanvraag in behandeling wordt genomen, wordt de aanvrager hierover schriftelijk geïnformeerd.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0174 of [email protected].

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Subsidie aanvragen