Raad doet aanbeveling herbenoeming burgemeester Bouke Arends

Op woensdag 3 juli 2024 heeft de gemeenteraad van Westland besloten de heer B.R. Arends aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Westland voor de periode van 18 december 2024 tot 18 december 2030.

De huidige ambtstermijn van burgemeester B.R. Arends loopt tot 18 december 2024. Om hem te kunnen herbenoemen voor de volgende periode van zes jaar moet de gemeenteraad op grond van artikel 61 van de Gemeentewet en de overige regelgeving aangaande de herbenoemingsprocedure een aanbeveling opstellen voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ter voorbereiding hierop heeft de raad op 29 mei 2024 de Verordening op de Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester vastgesteld. De Vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van de raad. De griffier is  ambtelijk secretaris van de Vertrouwenscommissie. De commissaris van Koning in de provincie Zuid-Holland heeft op grond van zijn wettelijke taken toegezien op en betrokkenheid gehad bij de door de Vertrouwenscommissie gevolgde procedure.

De Vertrouwenscommissie heeft haar werk afgerond en een ontwerpaanbeveling opgesteld. Over de ontwerpaanbeveling heeft de Raad in beslotenheid beraadslaagd, waarna er een schriftelijke geheime stemming heeft plaatsgevonden. De aanbeveling gaat nu, via de commissaris van de Koning, naar de minister van BZK. De minister beslist vervolgens over de voordracht aan de Kroon. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit door de Koning is de herbenoeming definitief. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet duidelijk.