Rekeningjaar 2023 afgesloten met klein positief resultaat

Het rekeningjaar 2023 is positief afgesloten met een positief netto-rekeningresultaat van  € 0,5 miljoen. Dit resultaat blijft over na het storten van € 4,4 miljoen in bestemmingsreserves en de overheveling van € 3,1 miljoen ter dekking van activiteiten die doorschuiven naar 2024. De € 0,5 miljoen wordt gestort in de algemene reserve. Wethouder Van der Stee: ”Een positief resultaat klinkt goed, maar dit is tijdelijk en niet structureel van aard. Het blijft een uitdaging om jaarlijks een sluitende begroting op te leveren”.

Hoewel de prijzen en het volume binnen het sociaal domein flink zijn gestegen ten opzichte van 2022, zijn de totale kosten ruim € 4 miljoen lager dan in de begroting was verwacht. Dit komt doordat in de begroting rekening was gehouden met een hogere zorgintensiteit dan uiteindelijk nodig bleek. Daarnaast begonnen zorgtrajecten later dan gepland.

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland en Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom

Nog een voordeel dat bijdraagt aan het positieve jaarrekeningsaldo is het gevolg van de bijstelling van de voorziening deelnemingen ONW en OBWZ (met een dergelijke voorziening zijn eventuele verliezen gedekt). Een deel van deze voorziening valt vrij, € 3,1 miljoen. Om in de toekomst schommelingen van de deelnemingen op te vangen en risico’s af te dekken is het voorstel om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen egalisatiereserve ‘Deelnemingen Grondexploitaties’.

Decembercirculaire

In de decembercirculaire ontvingen we een hogere uitkering van € 2,7 miljoen uit het gemeentefonds. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Dit draagt daarom positief bij aan het jaarrekeningresultaat.

Overheveling budgetten 2023 naar 2024

Een aantal activiteiten wordt later uitgevoerd dan gepland, bijvoorbeeld door vertraging bij externe partijen en/of krapte op de arbeidsmarkt. Het is van belang  dat deze werkzaamheden doorgang vinden. Het voorstel is om een bedrag van € 3,1 miljoen van 2023 naar 2024 over te hevelen.

Reserves en schuldpositie

De reservepositie bedroeg eind 2023 € 269,7, dit was in 2022 € 272,1 miljoen. De schuldpositie is ten opzichte van 2022 toegenomen met € 6,4 naar € 320,4 miljoen.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-jaarstukken 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling door de gemeenteraad is gepland op 3 juli 2024. De jaarstukken en de agenda van de raadsvergaderingzijn te raadplegen via de website.