Begroting

Op deze pagina vindt u de begrotingen van gemeente Westland. Hieronder vindt u, per begroting, een korte toelichting en de bijbehorende documenten.

Begroting 2024-2027

Op 5 oktober 2023 leverde het college van B&W een sluitende begroting aan bij de raad.

De gemeente Westland is financieel gezond en heeft een stevige reservepositie. Wel wordt de gemeente geconfronteerd met grote tekorten in het sociaal domein en stegen de kosten door de hoge inflatie. De genoemde ontwikkelingen maken dat de gemeente de broekriem moet aanhalen om financieel gezond te blijven. Keuzes zijn onvermijdelijk. Ondanks de minder rooskleurige situatie geeft het college een impuls aan een aantal voor de samenleving en economie belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld aan de positionering van de glastuinbouw, onder andere in relatie tot de ruimtelijke puzzel. Ook besteedt het college extra aandacht aan kunst en cultuur en wordt ingezet op extra kunstgrasvelden bij sportpark Verburch, om daar nu en in de toekomst voldoende capaciteit te hebben. Verder wil het college bijdragen aan een goede woning voor de Westlanders en aan levensloopbestendig wonen, met daarbij passende zorg.

Bekijk hier de begroting in een oogopslag (pdf, 756 KB).

Collegewerkprogramma 2022-2026

In het Collegewerkprogramma (pdf, 17 MB) en de begroting staat wat het college gaat doen om zijn ambities te realiseren.

In het oog springende onderwerpen zijn de realisatie van vijfhonderd starterwoningen en kleinschalige woonzorgzones. Ook komt er meer groen in de gemeente en wordt het onderhoudsniveau van het groen verhoogd. Het college vergroot het budget voor investeringssubsidies voor sport- en scoutingverenigingen en investeert in de voorschoolse educatie voor jonge kinderen die risico lopen op achterstanden.

Daarnaast wordt het proces van vergunningverlening verbeterd en komt er bij de gemeente één toegang voor zorg en ondersteuning om doorbraken te forceren en sneller hulp te kunnen bieden. De veiligheid op wegen en kruisingen wordt vergroot en de school-thuisroutes worden uitgebreid. Om te voorkomen dat criminelen de samenleving ontwrichten wordt de aanpak van ondermijning geïntensiveerd.

Op 22 september leverde het college van B&W een sluitende begroting (pdf, 6 MB) aan bij de raad.

Betaalbaar wonen voor mensen die deel uitmaken van of bijdragen aan de Westlandse samenleving, een veilige en groene leefomgeving en passende hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het is een greep uit de ambities die het college van burgemeester en wethouders heeft opgenomen in het Collegewerkprogramma (CWP) 2022-2026. Het college zet daarnaast in op een sterke economie, met een innovatief glastuinbouwcluster dat lokaal, nationaal en internationaal van betekenis is en blijft. Ook wil het college betere en snelle dienstverlening en meer verbinding met de samenleving.

Bekijk hier de begroting in een oogopslag (pdf, 756 KB).

Op 29 september leverde het college van B&W een sluitende begroting aan bij de raad. Een bijzondere prestatie in tijden waar alle gemeenten onder zware financiële druk staan. Het college ziet zelfs kans om extra te investeren en het voorzieningenniveau op peil te houden. Ook laat de begroting  (pdf, 2 MB)zien dat de woonlasten minimaal stijgen in 2022.

Tijdens de behandeling van de begroting op 9 november 2021 zijn in totaal 41 moties en 8 amendementen aangeboden. Daarvan zijn 6 moties en 2 amendementen (pdf, 1 MB) aanvaard. Andere moties en amendementen zijn vervallen, werden ingetrokken, werden aangehouden (worden nog besproken) of zijn verworpen.

Bekijk hier de begroting in een oogopslag (pdf, 3 MB).

Investeren

Net zoals het Rijk aangaf in de Troonrede, maakt het college de keuze om in deze onzekere tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schonere leefomgeving voor nu en straks. Op die pijlers rusten onze plannen voor het komende jaar.

De Westlandse economie en onze financiën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd waarvan we nu de vruchten plukken. Deze gemeentelijke spaarpot maakt de gezondheidseffecten van het coronavirus niet minder heftig, maar maakt de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar en stelt ons in staat om anticyclisch te investeren. Het belang voor en de unieke kracht van onze samenleving stellen we daarbij centraal. Het college gaat daarvoor in totaal 25 miljoen euro uittrekken. Het gaat om 15 miljoen euro om te investeren, 6 miljoen om een steunfonds te creëren en 4 miljoen euro voor het sociaal domein.

Beperkte financiële ruimte maar toch nieuwe investeringen

Op 27 september heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting voor de jaren 2020 t/m 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders wil geld uittrekken voor onder meer de bouw van nieuwe scholen, de aanpak van een aantal dorpscentra, de energietransitie, de aanpak van ondermijning en digitalisering. Bestaande voorzieningen worden in stand gehouden. Het voorstel is verder om de onroerendezaakbelasting op niet-woningen te verhogen. Voor nieuwe ambities is slechts beperkt ruimte.

‘Samen werken aan een nieuwe balans’

Balans tussen wonen, groen, economie en voorzieningen. Een passend aanbod aan woningen en arbeidsuitbuiting tot een minimum beperken. In overleg met externe partijen meer verpleeghuisbedden en nieuwe vormen van samenwerking in de zorg. Innovatieve oplossingen voor de bereikbaarheid en het zo snel als mogelijk tot stand brengen van een energie-infrastructuur zonder fossiele brandstoffen. Het is een greep uit de ambities waar het college van burgemeester en wethouders van Westland de komende vier jaar aan gaat werken. Deze zijn vastgelegd in het WestlandProgramma 2018-2022 met de titel ‘Samen werken aan een nieuwe balans’. De ambities zijn gekoppeld aan vier grote thema’s: Bevlogen besturen, Goed toeven, Sterke samenleving en Welvarend Westland.

€ 10 miljoen extra voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt wordt er de komende jaren ruim € 10 miljoen extra uitgetrokken voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling. Dat is te lezen in de ontwerpbegroting 2018-2021. Naast dit extra geld wil het college in 2018 alleen geld uitgeven aan ontwikkelingen waar de gemeente geen keuze in heeft. Het is aan de nieuwe gemeenteraad, die in maart 2018 wordt gekozen, om keuzes te maken voor de nieuwe bestuursperiode. De gemeentebegroting heeft in 2018 een totale omvang van € 276 miljoen.