Voorjaarsnota's

Op deze pagina vindt u onder andere de voorjaarsnota’s, Perspectiefbrieven en voortgangsrapportages van gemeente Westland.

Met deze perspectiefnota geven wij u inzicht in de financiële stand van zaken (het FMP). Door de andere aanpak is het mogelijk gebleken om - in tegenstelling tot vorige jaren - in dit perspectief de effecten van de meicirculaire te verwerken. Hiermee heeft u een actueel financieel beeld.

De Perspectiefbrief (pdf, 509 KB) is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2024-2027

In lijn met de wens vanuit de gemeenteraad wil het college van burgemeester en wethouders de komende jaren stevig investeren in Westland. Aan de raad is voorgesteld € 21 miljoen uit te trekken voor een steun- en investeringsfonds. Dat staat in de Perspectiefbrief 2020 die aan de gemeenteraad is gestuurd. Van dit bedrag zou op korte termijn € 6 miljoen beschikbaar moeten komen voor Westlandse ondernemingen, stichtingen en verenigingen om de kosten die gerelateerd zijn aan de coronacrisis te kunnen financieren.

De Perspectiefbrief is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2021-2024 en schetst het financiële beeld en de beleidsvoornemens van het college voor de komende jaren. Naast de € 6 miljoen voor directe steunmaatregelen in verband met de coronacrisis, is het voorstel om € 4 miljoen toe te voegen aan de reserve sociaal domein. De resterende € 15 miljoen wordt in een investeringsfonds Westland gestort.

Sterker uit de crisis

De coronacrisis is niet te vergelijken met vorige crises. De eerste weken stonden in het teken van de maatregelen rondom de intelligente lockdown. Nu de risico’s op een onbeheersbare gezondheidscrisis grotendeels lijken te zijn ingedamd, resteert een atypische crisis die niet door economische of financiële malaise is ingegeven, maar door gezondheidsrisico’s. Dit vraagt van het gemeentebestuur een passende strategie. Bezuinigen of juist investeren? Gekozen is voor het laatste. Dat is een koerswijziging ten opzichte van de vorige begroting, maar de omstandigheden vragen er om. Investeren om economisch en sociaal-maatschappelijk sterker uit de crisis te komen.

Zicht op sluitende begroting met ruimte voor investeringen

Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd de begroting voor de jaren 2020-2023 sluitend te krijgen. Ondanks de stevige financiële opgave die er ligt als gevolg van onder meer landelijke ontwikkelingen, is er in de begroting ook ruimte gecreëerd voor een aantal gewenste voorzieningen en maatregelen.  Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, wil het college onder meer de onroerendzaakbelasting op niet-woningen verhogen.

De Voorjaarsnota 2019 is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2020-2023 en schetst het financiële en beleidsmatige beeld voor de komende jaren. Ontwikkelingen in het gemeentefonds, jeugdzorg, de opgave voor de energietransitie, noodzakelijke investeringen in ICT en bijstelling van verwachte inkomsten uit leges en heffingen leiden tot een tekort in de begroting dat zonder noodzakelijke maatregelen oploopt tot € 13 miljoen  in 2023. Toch wil het college geld vrijmaken voor onder meer een fitpark in Heenweg, gecombineerd met gymfaciliteiten, de ontwikkeling van een aantal dorpscentra, nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen en de aanleg van twee metropolitane fietspaden

"Extra geld voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling"

Het college van burgemeester en wethouders wil het komende jaar € 6,1 miljoen extra uittrekken om de ambities uit het Collegewerkprogramma waar te maken. Het gaat onder andere om investeringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid, onderwijskundige vernieuwing en de ontwikkeling van het Naaldwijkse centrum. Tegelijkertijd wordt de vermogenspositie van de gemeente verder versterkt. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma (CWP) 2017-2021.

In juni 2014 verscheen het collegewerkprogramma voor de bestuursperiode 2014-2018. Het programma kreeg de titel “Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen. Samen werken aan een economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk Westland’. Op basis van de voortgangsrapportage wordt geconcludeerd dat de uitvoering van het CWP op koers ligt. Er zijn belangrijke stappen gezet in het versterken van de economie, het vergroten van de sociale kracht en het verbeteren van de leefomgeving.