Rekenkamer Westland

De Rekenkamer is een onafhankelijke orgaan en helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van controlerende taken. De Rekenkamer is op grond van artikel 81 van de Gemeentewet ingesteld door de raad van de gemeente Westland.

De taak van de Rekenkamer is om te onderzoeken of het beleid van de gemeente tegen zo laag mogelijke kosten is uitgevoerd. Ook wordt onderzocht of het gewenste effect bereikt is.

Woont u in Westland en heeft u een onderwerp waarvan u denkt: "Daar zou de Rekenkamer een onderzoek naar moeten instellen?" Stuur dan een bericht naar:

Rekenkamer gemeente Westland
t.a.v. de secretaris van de Rekenkamer, mevrouw I.J. van IJzeren
Postbus 150
2670 AD te Naaldwijk
[email protected]

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. Het onderwerp moet aan één of meerdere van de volgende criteria voldoen:

  • het financiële risico is/was groot voor de gemeente
  • het is een onderwerp van maatschappelijk belang
  • er is twijfel over het bereiken van de doelen en/of de inzet van middelen
  • het onderzoek kan naar verwachting bruikbare aanbevelingen voor de toekomst opleveren
  • het onderwerp staat politiek-strategisch hoog op de agenda

De Rekenkamer laat u weten wat er met uw suggestie wordt gedaan. Het gaat nadrukkelijk om zaken die het persoonlijk belang overstijgen. Als u meent persoonlijk te zijn benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, dan kunt u zich richten tot het klachtenmeldpunt van de gemeente Westland.

De Rekenkamer bestaat uit 3 leden en een secretaris, die afkomstig zijn van buiten de gemeenteraad.

De leden van de Rekenkamer Westland zijn:

  • voorzitter de heer N. (Nils) Nijdam
  • de heer A.W. (André) Timmerman
  • mevrouw F.I. (Fleur) Schoenmaker
  • secretaris Rekenkamer: mevrouw I.J. (Inger) van IJzeren

Elk jaar stelt de Rekenkamer een onderzoeksprogramma op. De Rekenkamer stelt daarbij zelf een lijst op van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Zij vindt het belangrijk om hierbij gebruik te maken van ideeën voor onderzoeken die leven bij de bevolking en de raad van de gemeente Westland. U kunt dus door contact op te nemen met de Rekenkamer onderwerpen aandragen aan het onderzoeksprogramma.

Oudere documenten kunt u bekijken op Archiefweb. Kies eerst datum en vog daarna het volgende pad: Bestuur en organisatie/ Gemeenteraad / Rekenkamer Westland.