Beroep indienen

Het is mogelijk om in beroep gaan tegen een beslissing van de gemeente. Dit kunt u doen als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar. Een beroepschrift dient u in bij de betreffende beroepsinstantie, niet bij de gemeente.

U stuurt uw beroep naar de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank. U kunt het beroepschrift via de post of digitaal indienen via Digitaal loket bestuursrecht. Kies dan onder de kop Rechtbanken sector Bestuursrecht de link naar 'Indienen beroepschrift'.

Een beroepschrift moet ten minste aan het volgende voldoen:

  • naam en adres van de indiener
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven (dagtekening).
  • een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
  • de gronden van het beroep.

Verder dient u het beroepschrift te ondertekenen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt. De beroepsinstantie neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zoniet, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Bij het indienen van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de betreffende beroepsinstantie.

Bij het indienen van beroep bent u griffierecht verschuldigd. U leest meer over de hoogte van het griffierecht op Rechtspraak.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de rechtbank zelf.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.