Bezwaar maken gemeentelijk besluit

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning of uitkering hebt aangevraagd, maar niet hebt gekregen. Of als uw buurman een vergunning heeft gekregen voor een bouwwerk waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vraagt de gemeente opnieuw naar de aanvraag te kijken en een andere beslissing te nemen.

Inloggen met DigiD Regel met DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Regel met eHerkenning

Hoe werkt het indienen van een bezwaar?

In het besluit staat of u bezwaar kunt maken en hoe u dit kunt doen. Uw bezwaar moet binnen 6 weken ingediend zijn. Deze periode begint op de dag nadat het besluit is genomen. Naar aanleiding van uw bezwaar kan contact met u worden opgenomen. Misschien kan uw bezwaar op een andere manier opgelost worden.

Als het niet lukt om een oplossing te vinden, dan wordt uw bezwaar voorgelegd aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften en wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. De commissie bezwaarschriften brengt daarna advies uit aan het college, de burgemeester of de gemeenteraad, die dan een beslissing op uw bezwaar neemt.

Het indienen van een bezwaarschrift kost niets. Kosten die u maakt voor het bezwaar zoals reiskosten en kosten van het raadplegen of inschakelen van deskundigen, komen voor uw eigen rekening.

Kosten die u maakt voor professionele rechtsbijstand kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat op het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.

Als uw bezwaarschrift te laat is opgestuurd, behandelen wij het niet meer. Behalve als het niet uw schuld is dat uw bezwaar te laat is. Dan beoordelen wij uw bezwaarschrift wel inhoudelijk. Dit staat in artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt uw bezwaarschrift per e-mail versturen. Lukt dat niet, dan kunt u uw bezwaarschrift ook via de post versturen of op het gemeentekantoor afgeven. Zet altijd de volgende informatie in uw bezwaarschrift:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt (motivering).
  • uw handtekening.

Bij het bezwaarschrift voegt u de volgende documenten:

  • een machtiging indien u namens iemand anders bezwaar indient
  • een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

U kunt uw bezwaarschrift mailen naar:

[email protected]

U kunt uw bezwaarschrift via de post sturen naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

U kunt uw bezwaarschrift afgeven aan de Verdilaan 7, 2671 VW  Naaldwijk. Vergeet niet om een ontvangstbewijs te vragen.

Wij proberen binnen 12 weken een beslissing te nemen op uw bezwaar. Deze termijn start 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Mocht deze termijn te kort zijn, dan kunnen wij dit verlengen met 6 weken. Als het nodig is, kunnen we in overleg met u verdere afspraken maken over de termijn. Als de termijn verlengd is, krijgt u daarover een brief.

Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar dat u heeft ingediend, dan kunt u hiertegen bij de rechtbank in beroep gaan.