Taken Raadscommissies

Alle Raadscommissies hebben drie taken:

  1. advies aan de gemeenteraad geven over een voorstel
  2. uit eigen beweging advies geven aan de gemeenteraad
  3. overleggen met de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders

Een raadscommissie bespreekt raadsvoorstellen met een raadsbesluit, moties en brieven van het college aan de raad. Meestal bereidt het college van B en W deze raadsvoorstellen voor, maar raadsleden kunnen ook zelf voorstellen indienen.

Als de raadscommissie een voorstel geschikt vindt voor besluitvorming, gaat het naar de gemeenteraad. Als de fracties meer informatie van het college van B en W willen of op belangrijke punten nog van mening verschillen, adviseert de commissie het voorstel als discussiestuk in de raad te behandelen. Als er verder geen vragen of discussiepunten meer zijn, gaat het als conformbesluit naar de raadsvergadering. Dit noemen we een hamerstuk. De commissie kan het college van B en W ook adviseren opnieuw naar een voorstel te kijken. Bijvoorbeeld als de commissie in meerderheid het voorstel niet goed vindt en duidelijk is dat het voorstel geen steun van een meerderheid van de raad zal krijgen.

Een raadscommissie bespreekt soms ook opiniƫrende stukken. Dit zijn voorstellen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming, maar waarbij het college graag wil weten hoe de raad erover denkt.