Begrotingen

Op deze pagina vindt u de begrotingen van gemeente Westland. Hieronder vindt u, per begroting, een korte toelichting en de bijbehorende documenten.

Ruime meerderheid stemt in met begroting 2020 - 2023

Met 30 stemmen voor en 9 tegen heeft de gemeenteraad van Westland op 12 november 2019 de meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld. De begroting (pdf 1,62mb) is een belangrijk document, waarin is aangegeven wat de gemeente de komende jaren gaat doen met onder andere het belastinggeld dat u betaalt. In de 'Begroting in één oogopslag' (pdf 1,1mb) ziet u wat de belangrijkste punten zijn uit de begroting 2020.

Moties en amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2019 heeft de gemeenteraad 18 moties en amendementen aangenomen. Door middel van een motie kan de gemeenteraad een verzoek doen aan het college. Met een amendement kan de gemeenteraad een wijziging aanbrengen in de begroting. In dit document (pdf, 3,7Mb) vindt u een overzicht van de aangenomen moties en amendementen.

 • Begroting 2019-2022

  ‘Samen werken aan een nieuwe balans’

  Balans tussen wonen, groen, economie en voorzieningen. Een passend aanbod aan woningen en arbeidsuitbuiting tot een minimum beperken. In overleg met externe partijen meer verpleeghuisbedden en nieuwe vormen van samenwerking in de zorg. Innovatieve oplossingen voor de bereikbaarheid en het zo snel als mogelijk tot stand brengen van een energie-infrastructuur zonder fossiele brandstoffen. Het is een greep uit de ambities waar het college van burgemeester en wethouders van Westland de komende vier jaar aan gaat werken. Deze zijn vastgelegd in het WestlandProgramma 2018-2022 met de titel ‘Samen werken aan een nieuwe balans’. De ambities zijn gekoppeld aan vier grote thema’s: Bevlogen besturen, Goed toeven, Sterke samenleving en Welvarend Westland.

 • Begroting 2018-2021

  € 10 miljoen extra voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling

  Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt wordt er de komende jaren ruim € 10 miljoen extra uitgetrokken voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling. Dat is te lezen in de ontwerpbegroting 2018-2021. Naast dit extra geld wil het college in 2018 alleen geld uitgeven aan ontwikkelingen waar de gemeente geen keuze in heeft. Het is aan de nieuwe gemeenteraad, die in maart 2018 wordt gekozen, om keuzes te maken voor de nieuwe bestuursperiode. De gemeentebegroting heeft in 2018 een totale omvang van € 276 miljoen.

 • Begroting 2017-2020

  Miljoenen voor extra investeringen in Westlandse samenleving en woonlasten dalen

  Voor het eerst sinds jaren heeft de gemeente Westland ruimte om extra te investeren, haar eigen vermogen te vergroten en de woonlasten voor inwoners niet te laten stijgen of zelfs te laten dalen. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting 2017-2020, die het college heeft gezonden aan de gemeenteraad. De begroting heeft een totale omvang van € 269 miljoen. Behalve de vorming van het eerder aangekondigde Duurzaamheidsfonds en Leefomgevingsfonds (in totaal € 7,5 miljoen) wil het college onder andere investeren in ondergronds parkeren in Monster (€ 4 miljoen) en wordt extra geld uitgetrokken voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Los hiervan is er de komende jaren naast de structurele uitgaven € 8 miljoen extra beschikbaar voor zorg en werk.

 • Begroting 2016-2019

  Sluitende begroting en beperkte lastenstijging

  Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft aan de gemeenteraad een sluitende begroting voor de periode 2016-2019 aangeboden. Opnieuw zijn de baten en lasten (in de volksmond ‘inkomsten en uitgaven’) van de gemeente met elkaar in evenwicht. Op een totale begroting van € 248,5 miljoen in 2016, wordt bijna € 110 miljoen uitgetrokken voor uitgaven binnen het sociaal domein. Zo’n € 80 miljoen gaat naar de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Westland en het verbeteren van de leefomgeving. De woonlasten stijgen gemiddeld genomen minder dan met het inflatiepercentage. Bezuinigingen zijn niet aan de orde, mede doordat er vooralsnog geen sprake is van nieuwe Rijksbezuinigingen.