Begrotingen

Op deze pagina vindt u de begrotingen van gemeente Westland. Hieronder vindt u, per begroting, een korte toelichting en de bijbehorende documenten.

Ruime meerderheid stemt in met begroting 2020 - 2023

Met 30 stemmen voor en 9 tegen heeft de gemeenteraad van Westland op 12 november 2019 de meerjarenbegroting 2020 -2023 vastgesteld. De begroting (pdf 1,62mb)is een belangrijk document, waarin is aangegeven wat de gemeente de komende jaren gaat doen met onder andere het belastinggeld dat u betaalt. In de 'Begroting in één oogopslag' (pdf 1,1mb) ziet u wat de belangrijkste punten zijn uit de begroting 2020.

Moties en amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2019 heeft de gemeenteraad 18 moties en amendementen aangenomen. Door middel van een motie kan de gemeenteraad een verzoek doen aan het college. Met een amendement kan de gemeenteraad een wijziging aanbrengen in de begroting. Hier (pdf, 3,7Mb) vindt u een overzicht van de aangenomen moties en amendementen.

 • Begroting 2019-2022

  Op 21 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting voor de jaren 2019 t/m 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting werd besproken tijdens de raadsvergadering van 6 november.

 • Ontwerpbegroting 2018-2021

  € 10 miljoen extra voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling

  Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt wordt er de komende jaren ruim € 10 miljoen extra uitgetrokken voor verkeer, onderwijs en centrumontwikkeling. Dat is te lezen in de ontwerpbegroting 2018-2021. Naast dit extra geld wil het college in 2018 alleen geld uitgeven aan ontwikkelingen waar de gemeente geen keuze in heeft. Het is aan de nieuwe gemeenteraad, die in maart 2018 wordt gekozen, om keuzes te maken voor de nieuwe bestuursperiode. De gemeentebegroting heeft in 2018 een totale omvang van € 276 miljoen.

 • Begroting 2017-2020

  Miljoenen voor extra investeringen in Westlandse samenleving en woonlasten dalen

  Voor het eerst sinds jaren heeft de gemeente Westland ruimte om extra te investeren, haar eigen vermogen te vergroten en de woonlasten voor inwoners niet te laten stijgen of zelfs te laten dalen. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting 2017-2020, die het college heeft gezonden aan de gemeenteraad. De begroting heeft een totale omvang van € 269 miljoen. Behalve de vorming van het eerder aangekondigde Duurzaamheidsfonds en Leefomgevingsfonds (in totaal € 7,5 miljoen) wil het college onder andere investeren in ondergronds parkeren in Monster (€ 4 miljoen) en wordt extra geld uitgetrokken voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Los hiervan is er de komende jaren naast de structurele uitgaven € 8 miljoen extra beschikbaar voor zorg en werk.

 • Begroting 2016-2019

  Sluitende begroting en beperkte lastenstijging

  Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft aan de gemeenteraad een sluitende begroting voor de periode 2016-2019 aangeboden. Opnieuw zijn de baten en lasten (in de volksmond ‘inkomsten en uitgaven’) van de gemeente met elkaar in evenwicht. Op een totale begroting van € 248,5 miljoen in 2016, wordt bijna € 110 miljoen uitgetrokken voor uitgaven binnen het sociaal domein. Zo’n € 80 miljoen gaat naar de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Westland en het verbeteren van de leefomgeving. De woonlasten stijgen gemiddeld genomen minder dan met het inflatiepercentage. Bezuinigingen zijn niet aan de orde, mede doordat er vooralsnog geen sprake is van nieuwe Rijksbezuinigingen.

 • Begroting 2015-2018

  Inwoners van de gemeente Westland worden komend jaar niet geconfronteerd met nieuwe bezuinigingen. De woonlasten stijgen gemiddeld genomen met 1%. Dat is minder dan het inflatiepercentage. De bezuiniging op de kwaliteit van de buitenruimte wordt gedeeltelijk terug gedraaid. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting 2015-2018, die het college van burgemeester en wethouders op 29 september 2014 heeft gepresenteerd. De begroting is voor elk van de vier jaren sluitend. Met andere woorden: de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.

  Ten opzichte van het in juni gepresenteerde Collegewerkprogramma ‘Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen’, is het tekort in de begroting iets opgelopen als gevolg van onder andere actuele inzichten met betrekking tot de drie decentralisaties in het sociaal domein en de verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Nieuwe ingrijpende Rijksbezuinigingen worden de komende jaren niet verwacht. Dekking van het tekort wordt met name gevonden in een aanvullende taakstelling op de organisatie en een structurele verhoging van het dividend van Westland Infra.

 • Begroting 2014-2017

  Het college van burgemeester en wethouders van Westland wil € 2 miljoen inzetten om de woningmarkt een impuls te geven, onder andere door het introduceren van erfpacht en het voortzetten van de startersleningen. Ook wil men opnieuw geld uittrekken voor projecten die het Westlandse bedrijfsleven naar de toekomst toe sterker maken en € 1 miljoen investeren in een tweede Westland Agenda. Voor innovatieve concepten vanuit de maatschappij die een antwoord bieden op de ontwikkelingen in het sociale domein, wil het college een Stimuleringsfonds voor Maatschappelijke Innovatie vormen. In dit fonds wordt € 2 miljoen opgenomen. Dit blijkt uit de ontwerpbegroting 2014-2017, die vandaag is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voorstel is om de woonlasten het komende jaar gemiddeld genomen niet meer te laten stijgen dan met 1,0%. Dat is minder dan het inflatiepercentage (ca. 2%), dat in het collegewerkprogramma als uitgangspunt werd gehanteerd.

 • Begroting 2013-2016

  De aanhoudende financieel-economische crisis maakt dat de financiële positie van de gemeente Westland nog steeds onder druk staat. Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn bezuinigingen noodzakelijk. Uitgangspunt van het college blijft dat de woonlasten gemiddeld genomen niet meer stijgen dan met het inflatiepercentage. Ook wil men geen grote inbreuken doen op het voorzieningenniveau. Dit blijkt uit de ontwerpbegroting 2013-2016, die op 1 oktober is gepresenteerd aan de gemeenteraad.

  Bij de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma, die op 3 juli jl. met de gemeenteraad is besproken, werd al voor € 7 miljoen aan bezuinigingen aangekondigd. Om een sluitende (meerjaren)begroting te krijgen, zijn daar bovenop nieuwe bezuinigingen nodig. Het gaat om een bedrag van € 2 miljoen. Opgeteld bij de € 26 miljoen die de afgelopen twee jaren al zijn bezuinigd, bedraagt de totale bezuiniging € 35 miljoen structureel. De begroting van de gemeente bedraagt in 2013 € 224 miljoen.

 • Begroting 2012-2015

  Op koers, maar ingrijpende maatregelen noodzakelijk

  Het college van burgemeester en wethouders ligt op koers met de uitvoering van het collegewerkprogramma. Ingrijpende maatregelen zijn echter noodzakelijk om Westland ook op de lange termijn financieel gezond te houden. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting 2012-2015, die op 3 oktober 2011 is gepresenteerd aan de gemeenteraad.

  De wereldwijde economische crisis raakt ook de gemeente Westland. Er is sprake van een hoog ambitieniveau en forse uitgaven. Om inkomsten en uitgaven in balans te brengen, moet een stap terug worden gedaan. De gemeente blijft vanuit het stevige fundament aan voorzieningen dat er al ligt, werken aan een sterke Greenport, sociale kracht, een aantrekkelijke leefomgeving en eigentijdse dienstverlening, maar binnen deze thema's worden keuzes gemaakt. Hierbij ziet de gemeente een andere rol voor zichzelf weggelegd; die van regisserende overheid die verbindt en faciliteert, maar niet meer overal van is. Er wordt een sterk beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Kwetsbare burgers blijft de gemeente ontzien.

 • Begroting 2011-2014

  Bezuinigingstaakstelling

  De ontwerpbegroting 2011-2014 is sluitend gemaakt door het opnemen van een bezuinigingstaakstelling met de omvang van het gecalculeerde tekort. Voor een juiste beoordeling van de financiële positie en exploitatie 2011-2014 van de gemeente moet de begroting in nauwe samenhang worden gezien met de eerste begrotingswijziging 2011. In deze eerste begrotingswijziging zijn het volledig uitgewerkte collegewerkprogramma en dekkingsplan verwerkt. Hierin geven wij aan welke bezuinigingen en ombuigingen worden doorgevoerd.

  Behandeling van de begroting en het collegewerkprogramma door de gemeenteraad

  De gemeenteraad zal het collegewerkprogramma en de ontwerpbegroting 2011-2014 behandelen in zijn openbare vergadering van dinsdag 9 november 2010. Aan het begin van deze bijzondere raadsvergadering geven de raadsfracties hun Algemene Beschouwingen op de stukken. Na behandeling van de stukken neemt de raad besluiten en stelt hij de begroting vast. Deze vergadering begint om 14.00 uur in de raadzaal in het gemeentekantoor in 's-Gravenzande, Van Geeststraat 1. Iedereen kan deze vergadering bijwonen op de publieke tribune.

  Daarnaast zal de raad een Informatief beraad beleggen tijdens het Westland beraad van dinsdag 26 oktober, waarbij de raadsleden en steunraadsleden de mogelijkheid hebben om technische vragen te stellen over de begroting en het collegewerkprogramma. Dit ter voorbereiding van de begrotingsraad op 9 november.

 • Begroting 2010-2013

  Voorjaarsnota

  De op 21 september 2009 gepresenteerde ontwerpbegroting is een financiële uitwerking van de voorjaarsnota. In de begroting zijn de ambities van de gemeente Westland vertaald in concrete activiteiten. Omdat de huidige collegeperiode eindigt in 2010 en burgemeester en wethouders het volgende college niet in haar keuzevrijheid willen beperken, is in lijn met de voorjaarsnota slechts een beperkt aantal extra activiteiten opgenomen. Zo is geld gereserveerd voor de aansluiting van de Lange Broekweg op de nieuw aan te leggen Verlengde Veilingroute (3-in-1 project), voor de realisatie van het Werkplein Westland (samenwerkingsverband ter bestrijding van de werkloosheid) en voor de vervanging van materieel van de reddingsbrigades. Nieuw in de begroting ten opzichte van de voorjaarsnota is dat geld wordt vrijgemaakt om niet alleen in Monster maar ook in Wateringen uitbreiding van het jongerenwerk te realiseren. Ook wordt de investering in kunstgrasvelden naar voren gehaald. De verwachting is dat in 2010 en 2011 nieuwe kunstgrasvelden kunnen worden aangelegd bij KMD, 's-Gravenzande, Velo, Verburch en Quintus. Verder wil het college een substantieel bedrag uittrekken om de beeldende kunst in Westland een stimulans te geven.

  Behandeling van de begroting door de gemeenteraad

  De gemeenteraad zal de ontwerpbegroting 2010-2013 behandelen in zijn openbare vergadering van dinsdag 10 november 2009. Tijdens deze jaarlijkse begrotingsraad neemt de raad de besluiten over de begroting en stelt hij de begroting vast. Deze raadsvergadering begint om 14.00 uur in de raadzaal in het gemeentekantoor in 's-Gravenzande aan de Van Geeststraat 1. Iedereen kan deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. In deze vergadering is het mogelijk om als burger in te spreken over de begroting. Aan elke inspreker wordt maximaal vijf minuten spreektijd verleend. Als men wil inspreken, dient men zich voorafgaand aan de vergadering (het liefst vóór 10 november 11.00 uur) aan te melden bij de raadsgriffie van de gemeente Westland, tel: 0174-673 045 /673 046 of email: griffie@gemeentewestland.nl. Ook voor meer informatie over het inspreekrecht van burgers en de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie.