Begrotingen

Op deze pagina vindt u de begrotingen van gemeente Westland. Hieronder vindt u, per begroting, een korte toelichting en de bijbehorende documenten.

Begroting 2023-2026

Op 22 september leverde het college van B&W een sluitende begroting aan bij de raad.

Betaalbaar wonen voor mensen die deel uitmaken van of bijdragen aan de Westlandse samenleving, een veilige en groene leefomgeving en passende hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het is een greep uit de ambities die het college van burgemeester en wethouders heeft opgenomen in het Collegewerkprogramma (CWP) 2022-2026. Het college zet daarnaast in op een sterke economie, met een innovatief glastuinbouwcluster dat lokaal, nationaal en internationaal van betekenis is en blijft. Ook wil het college betere en snelle dienstverlening en meer verbinding met de samenleving.

Collegewerkprogramma 2022-2026

In het Collegewerkprogramma en de begroting staat wat het college gaat doen om zijn ambities te realiseren.

In het oog springende onderwerpen zijn de realisatie van vijfhonderd starterwoningen en kleinschalige woonzorgzones. Ook komt er meer groen in de gemeente en wordt het onderhoudsniveau van het groen verhoogd. Het college vergroot het budget voor investeringssubsidies voor sport- en scoutingverenigingen en investeert in de voorschoolse educatie voor jonge kinderen die risico lopen op achterstanden.

Daarnaast wordt het proces van vergunningverlening verbeterd en komt er bij de gemeente één toegang voor zorg en ondersteuning om doorbraken te forceren en sneller hulp te kunnen bieden. De veiligheid op wegen en kruisingen wordt vergroot en de school-thuisroutes worden uitgebreid. Om te voorkomen dat criminelen de samenleving ontwrichten wordt de aanpak van ondermijning geïntensiveerd.

Bekijk hier het Collegewerkprogramma voor 2022-2026.