Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten kinderen vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. De gemeente helpt en begeleidt kinderen en jongeren waar nodig.

De leerplicht begint als een kind 5 jaar wordt. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hierna zijn leerlingen kwalificatieplichtig. U bent als ouder/verzorger verplicht om een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is (minimaal) een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Vanaf 18 jaar vallen jongeren, die nog geen startkwalificatie hebben, niet meer onder de Leerplichtwet.

Als uw kind niet of onvoldoende naar school gaat, is de school wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Schoolverzuim kan erop wijzen dat er factoren zijn die de schoolgang belemmeren. De leerplichtambtenaar gaat oplossingsgericht te werk en werkt, zo nodig, samen met begeleidende- en hulpverleningsinstanties.

Ongeoorloofd schoolverzuim is een overtreding van de Leerplichtwet 1969, waaraan mogelijk juridische consequenties verbonden kunnen worden. Bij uitzondering kan een vrijstelling van leerplicht verleend worden. Bijvoorbeeld als uw kind om een lichamelijke of psychische reden geen onderwijs kan volgen.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die verzuimen van school of dreigen uit te vallen van hun opleiding worden begeleid door onze consulenten voortijdig schoolverlaten. Het doel is hen te begeleiden naar een startkwalificatie. Op deze manier vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

Gemeente Westland heeft een jongerenconsulent. Die is er voor schoolverlaters van het Praktijk Onderwijs (PrO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De consulent kan helpen bij het vinden van een passende vervolgopleiding (MBO1). Of het vinden van een betaalde werkplek. Dit kan ook een beschutte werkplek zijn met of zonder begeleiding. Ook kan een consulent helpen met het zoeken naar een dagbesteding. Bij al deze en andere hulpvragen kan een consulent helpen. Stuur een mail naar [email protected]