Driesprong

In het gebied nabij de Driesprong in Kwintsheul moet een nieuwe woonwijk komen. Dit gebied heeft nu nog een glastuinbouwbestemming, waardoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. In eerste instantie is in samenspraak met omwonenden en betrokkenen in Kwintsheul een structuurvisie opgesteld. In een structuurvisie worden de hoofdlijnen weergegeven voor bijvoorbeeld het woningbouwprogramma, wegen en groen, maar ook onderwerpen als duurzaamheid, energie en bodem. De uitkomsten zijn tussendoor een aantal keer aan de inwoners gepresenteerd. Op 21 januari 2020 is de structuurvisie (pdf, 15 MB) door de gemeenteraad vastgesteld. Deze structuurvisie is de richtlijn voor de uitwerking van concrete plannen.

De eigenaren in het gebied hebben een overeenkomst gesloten met ontwikkelingscombinatie OC  Driesprong. De gemeente overlegt met deze partijen over een stedenbouwkundig plan. Hierin staan onder andere afspraken over het woonprogramma en de hoeveelheid groen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 18 maart t/m 28 april 2022. Er zijn verschillende inspraakreacties binnen gekomen. We verwachten dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2023 vastgesteld kan worden. Belangrijk hierbij is wel dat er met de ontwikkelcombinatie overeenstemming is over het stedenbouwkundig plan.

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt gestart met de verkoop/verhuur van de te bouwen woningen. De inschrijving voor de woningen loopt via de ontwikkelcombinatie.