Driesprong

In het gebied nabij De Driesprong in Kwintsheul is een nieuwe woonwijk voorzien die bestaat uit circa 218 woningen.

Aanleiding ontwikkeling

Gemeente Westland heeft de wens om in de kleinere kernen in Westland huizen te bouwen voor  eigen inwoners. Begin 2016 is de woonstrategie en 'motie van de kleine vitale kernen' aangenomen in de gemeenteraad. Naar aanleiding van de motie is onderzocht waar woningbouw in De Driesprong Kwintsheul kan komen.

Samen met de omgeving

In samenspraak met omwonenden en betrokkenen in Kwintsheul is een structuurvisie opgesteld. In een structuurvisie staan  de hoofdlijnen voor bijvoorbeeld het woningbouwprogramma, wegen en groen, maar ook onderwerpen als duurzaamheid, energie en bodem. De uitkomsten zijn tussendoor een aantal keer aan de inwoners gepresenteerd. Op 21 januari 2020 is de structuurvisie door de gemeenteraad vastgesteld. 

Het plan is verder uitgewerkt in bestemmingsplan De Driesprong. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 maart 2022 t/m donderdag 28 april 2023 ter inzage gelegen. Op 19 april 2023 is het plan vastgesteld door de gemeenteraad. De Provincie Zuid-Holland heeft naar aanleiding daarvan een zogenaamde “reactieve aanwijzing” gedaan. Dat houdt in dat de provincie een deel van de planregels heeft laten vervallen.

Planning

Het vastgestelde bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing van de provincie liggen van 23 juni 2023 gedurende een periode van zes weken ter inzage.  

De start bouw is gepland voor het begin 2024.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectmanager J. van Nimwegen. Bel hiervoor 14 0174 of stuur een e-mail naar [email protected].

De inschrijving voor de woningen loopt via de ontwikkelcombinatie.