Herenstaat-Oosteinde

De Herenstraat-Oosteinde in Wateringen is een belangrijke verkeersader tussen Den Haag en het Westland. Door de hoeveelheid verkeer, de snelheid en gebrek aan ruimte ontstaan met enige regelmaat onveilige verkeerssituaties. Onder andere ter hoogte van de kruising Herenstraat-Kwaklaan. We willen deze situatie verbeteren.

Waar

Het hele project gaat om de Herenstraat en het Oosteinde, tussen het Tolland en de Druivenlaan en een deel van het Waterpark en de Julialaan

Ideeën van inwoners en ondernemers

In het najaar van 2021 presenteerden wij het voorlopig ontwerp en vroegen inwoners en ondernemers daarop te reageren. Dit kon via een formulier op deze pagina of tijdens twee inloopmomenten in de bibliotheek van Wateringen.

Er zijn veel reacties, zorgen en ideeën binnengekomen. Bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid bij de kruising Herenstraat/Kwaklaan, de hoge snelheid van het verkeer, de conditie en breedte van de trottoirs.
We hebben onderzocht welke reacties we konden verwerken in het ontwerp en hebben het ontwerp hier -waar mogelijk- op aangepast.

Alle werkzaamheden op een rij

 • Er komen verkeerslichten op de kruising Herenstraat/Kwaklaan. De verkeerslichten worden zogenaamd ‘intelligent’ ingericht, voor hulpdiensten en busverkeer. Ook maken we de verkeerslichten fietsvriendelijk, zodat deze vaker groen licht krijgen.
 • Bij de verkeerslichten worden wachtende auto’s en fietsers zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.
 • De in-/uitrit van het Azaleapark en het fietspad vanuit het Azaleapark worden gecombineerd, vanwege het geringe aantal in-/uitrijdende auto’s. Fietsers kunnen rechtdoor oversteken naar de Kwaklaan en steken niet schuin over, zoals in de huidige situatie.
 • De situatie van het voetpad en het fietspad in het Azaleapark passen we aan, zodat voetgangers niet in de bocht van het fietspad hoeven over te steken.

 • In het Waterpark komt een nieuwe rioolleiding om wateroverlast op straat te voorkomen. De inrichting van het Waterpark wijzigt niet.

 • Het Tolland blijft éénrichtingsverkeer. Het instellen van tweerichtingsverkeer op Het Tolland heeft een onwenselijke en negatieve invloed op de verkeersdrukte in de woonwijk en op kruispunten in de omgeving.

 • De herinrichting van het winkelgedeelte en de kruising met Het Plein behoren niet tot het project. Deze aanpassingen worden meegenomen in de ontwikkelingen van Wateringen-Centrum.

 • Vanaf de kruising met Het Tolland tot de Uilenlaan komen fietsstroken, op dezelfde hoogte als de weg. Ter hoogte van de kerk St. Jan de Doper komt het fietspad achter de parkeerplaatsen.

 • Tussen de Druivenlaan en de Uilenlaan wordt de deklaag van het asfalt vernieuwd.
 • Tussen de Uilenlaan en het Tolland wordt ook asfalt aangelegd om overlast zoals geluid en trillingen te verminderen.

 • Er is onderzocht of we de 30-km zone kunnen uitbreiden. Dit blijkt niet haalbaar, omdat de Herenstraat-Oosteinde een belangrijke ontsluitingsroute is en een hoofdroute voor hulpdiensten en buslijnen. Een 30-km zone gaat ten koste van de doorstroming en de aanrijdtijden.

 • Het parkeren in de straat blijft mogelijk in parkeervakken op gelijke hoogte met de rijbaan. Het trottoir ligt hoger dan de parkeervakken, zodat auto’s minder snel op het trottoir parkeren.
 • De verkeerslichten van de voetgangersoversteek bij Careyn De Ark worden vernieuwd.
 • In de Julialaan wordt de bestrating vernieuwd, vanaf de Herenstraat tot aan de poort van de begraafplaats.
 • De trottoirs tussen Het Tolland en de Druivenlaan worden opnieuw bestraat. Daarbij voeren we ook werkzaamheden uit aan kabels en leidingen.

Planning

De exacte planning van de herinrichting Herenstraat-Oosteinde is nog onzeker. Wij verwachten dat de werkzaamheden niet eerder dan de tweede helft van 2023 starten. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de exacte planning wordt dit verwerkt op deze pagina.
Vooruitlopend op de nieuwe inrichting zijn afgelopen weken alvast de ongelijk liggende stoeptegels hersteld.

Oude planning

Eerder is aangegeven dat de werkzaamheden starten in het najaar van 2022. Dit blijkt om verschillende redenen niet haalbaar. De planning verandert om de volgende redenen:
Bijkomende werkzaamheden kabels en leidingen
De herinrichting wordt afgestemd met andere belanghebbenden, zoals Evides en Westland-Infra. Naast werkzaamheden aan de weg en riolering zijn ook werkzaamheden aan waterleidingen en gasleidingen noodzakelijk. De voorbereiding hiervan neemt veel tijd in beslag.
Bezwaren op verkeerslichten
In het plan zijn verkeerslichten opgenomen bij de kruising Kwaklaan. Tegen de verkeerslichten zijn bezwaren ingediend. Op dit moment doen wij onderzoek naar een andere oplossing voor de kruising met de Kwaklaan.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider de heer A. Tieleman, via e-mail: [email protected]