Wateringen-Noord

Gemeente Westland is bezig met de ontwikkeling van het gebied in Wateringen tussen de Ambachtsweg, Poeldijkseweg en de Erasmusweg. Hier is het plan voor een nieuwe woonwijk met ruimte voor 850 huizen met groen-, water- en wegenverbindingen, een school en verschillende zorgwoningen.

Het plan

In maart 2016 heeft de gemeenteraad toestemming gegeven voor de bouw van ongeveer 150 woningen langs de Poeldijkseweg in Wateringen. Dit gebied staat ook wel bekend als ‘Tuin van der Lely’ en valt onder Wateringen Noord. De gemeente is mede-eigenaar van de gronden. De overige grondeigenaren in dit gebied zijn Weboma, Woningcorporatie Staedion en BPD Ontwikkeling. Samen met deze partijen is besloten om heel Wateringen-Noord te ontwikkelen naar een nieuwe woonwijk met voorzieningen. Het totale gebied voor de nieuwe woonwijk is ongeveer 21 hectare.

Samen met de omgeving (participatietraject)

Voor de ontwikkeling van het totale gebied is een gebiedsvisie opgesteld. In dit document staan de belangrijkste punten die de betrokkenen hebben voorgesteld voor de inrichting van de nieuwe woonwijk. De betrokkenen zijn de klankbordgroep met hierin vertegenwoordigers van direct omwonenden, ondernemers en toekomstige bewoners, de grondeigenaren en overige betrokken partijen.

Bestemmingsplan

In januari 2020 is de gebiedsvisie afgerond en is er verder gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied afgesproken. Voor Wateringen-Noord staat in het plan dat de bestemming van glastuinbouw veranderd naar een gebied met woningbouw. De regels en afspraken voor de ontwikkeling staan in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Wateringen-Noord is de basis voor de bouw van ongeveer 850 woningen met de daarbij behorende groen-, water- en wegen in het gebied. Van de woningen zal ongeveer 30 procent sociale huur zijn en 45 procent vrije sector. Daarnaast zijn in het plan zorgwoningen opgenomen en een basisschool gecombineerd met kinderopvang. Voor de uitwerking van het plan zijn de verplichte onderzoeken op het gebied van o.a. archeologie, milieu, verkeer uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn een basisonderdeel van het plan.

Planning

De terinzagelegging van het omgevingsplan vindt medio 2024 plaats. De verwachting is dat in 2026 met de bouw wordt gestart. De bouw wordt in delen uitgevoerd. Het streven is om de nieuwe woonwijk in 2034 gereed te hebben.

Informatie

Na vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad start ontwikkelaar BPD in fasen met de verkoop van de woningen. De inschrijving voor de woningen verloopt ook via BPD Ontwikkeling. Zij maken dit via lokale media en andere communicatiekanalen bekend. De toewijzing van de sociale woningen verloopt via de woningcorporaties Wonen Wateringen en Staedion.

Voor meer informatie of vragen over het ontwerp bestemmingsplan kunt u ons contactformulierinvullen.