Verzoek behandeling persoonsgegevens indienen

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten als het gaat om de behandeling van uw persoonsgegevens door gemeente Westland. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

U heeft de volgende rechten:

 • recht op inzage: om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien
 • recht op rectificatie en aanvulling: om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt te wijzigen
 • recht op beperking van de verwerking: om minder gegevens te laten verwerken
 • het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: oftewel, het recht op een menselijke blik bij besluiten
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • het recht op dataportabiliteit: om persoonsgegevens over te laten dragen
 • het recht op vergetelheid: om ‘vergeten’ te worden

Wilt u weten welke soort gegevens de gemeente gebruikt voor welke processen? Bekijk dan het verwerkingenregister van gemeente Westland. Hier kunt u zien welke soort gegevens de gemeente gebruikt voor welke processen. Wilt u specifiek weten welke gegevens de gemeente van u verwerkt? Dan kunt u een verzoek indienen.

Het recht ‘Bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking’ is binnen gemeente Westland niet aan de orde. De gemeente maakt geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluiten. Er is altijd tussenkomst van menselijk handelen.

Aanvragen

Een aanvraag kunt u doen met DigiD (voor burgers) of aan de balie. Om een verzoek aan de balie te doen, kunt u een afspraak maken via de website of het KCC. Bij dit verzoek zullen wij u vragen om u te identificeren met een reisdocument of rijbewijs.  

Inloggen met DigiD Regel met DigiD

Waar moet uw aanvraag aan voldoen

Een aanvraag moet een aantal gegevens bevatten:

 • uw naam en (post)adres, uw contactgegevens
 • een zorgvuldige omschrijving waar u informatie over wilt hebben
 • van welke periode u de gegevens wilt ontvangen
 • op welke wijze u de gegevens wilt inzien of ontvangen

Wat betekenen deze rechten voor u

Bij recht op inzage wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens en waarom deze gegevens verwerkt worden. Indien van toepassing wordt ook doorgegeven aan welke organisaties de persoonsgegevens doorgegeven worden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens. Indien nodig werkt de gemeente de gegevens bij.

Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor de gemeente deze verwerkt, onjuist? Dan zal de gemeente alle redelijke maatregelen nemen om de gegevens te rectificeren of aan te vullen. Kloppen uw gegevens niet of zijn ze onvolledig? Dan kunt u een verzoek tot rectificatie indienen.

Zijn er onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt? Dan zullen de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties worden doorgegeven.

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

Gegevens zijn mogelijk onjuist: u geeft aan dat de gemeente onjuiste persoonsgegevens gebruikt. Dan mag de gemeente deze gegevens niet gebruiken zolang nog niet gecontroleerd is of de gegevens kloppen. Bij dit verzoek wordt u verzocht om een motivatie en eventuele documenten die van toepassing zijn.

De verwerking is onrechtmatig: bepaalde gegevens van u mogen niet verwerkt worden, maar u wilt niet dat de gegevens gewist worden.

Gegevens zijn niet meer nodig: de gemeente heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure.

U heeft bezwaar: de gemeente stopt met de verwerking van deze gegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, uw rechten en vrijheden. Zolang onduidelijk is of er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden, verwerkt de gemeente uw gegevens niet.

Het recht op een menselijke blik bij besluiten (recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering) is binnen gemeente Westland niet aan de orde. De gemeente maakt geen gebruik van besluiten die volledig geautomatiseerd tot stand komen (zonder tussenkomst van menselijk handelen).

Bij verwerking van persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zal de verwerking van de gegevens gestopt moeten worden. Tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Let op: zo lang onduidelijk is of de gronden zwaarder wegen, zal de gemeente de betreffende gegevens niet verwerken. De gemeente stelt dan een beperking van de verwerking in.

Papieren dossiers vallen niet onder dit recht. Het gaat dus alleen om digitale gegevens. Daarnaast gaat het om uw persoonsgegevens die de gemeente  óf met uw toestemming verwerkt óf gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren. Er zijn geen kosten verbonden aan een verzoek tot dataportabiliteit.

In Artikel 17 van de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

U kunt gebruikmaken van het recht op vergetelheid als:

 • de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gemeente ze heeft verzameld of waarvoor de gemeente ze verwerkt.
 • u de eerder (uitdrukkelijke) door u gegeven toestemming intrekt.
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking. Tenzij het belang van de gemeente om uw persoonsgegevens te verwerken zwaarder weegt dan uw rechten.
 • uw  persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt  worden. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • de gemeente door de wet verplicht is om gegevens na een bepaalde termijn te wissen.

Uw verzoek wordt binnen vier weken behandeld. Als dit niet lukt, dan kan deze termijn twee keer met vier weken worden verlengd. U ontvangt hier dan bericht over.

Aan het indienen van een verzoek zijn geen kosten verbonden. Wel kan de gemeente een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.