Privacy

De gemeente Westland verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Westland verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken en bij alle overige interacties.

Begrippenlijst

 • Persoonsgegevens: persoonlijke informatie van een natuurlijk persoon
 • Bijzondere persoonsgegevens: (gevoelige) persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden
 • Verwerking van persoonsgegevens: het gebruik van persoonsgegevens, zoals het opvragen, verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, doorzenden, verspreiden, afschermen en vernietigen van persoonsgegevens
 • Verstrekking van gegevens: het geven of leveren van persoonsgegevens door de gemeente Westland aan anderen
 • Derden: anderen die niet onder de verantwoordelijkheid of het rechtstreekse gezag van de gemeente Westland vallen
 • Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

  De gemeente Westland voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt voor het uitvoeren van deze taken soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Westland woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

  Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de website van de gemeente, gebruikt zij in veel gevallen ook contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

  Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken zoals belastingheffing en fraudebestrijding kan de gemeente Westland persoonsgegevens gebruiken.

  De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de gemeente Westland alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In bepaalde gevallen moet de gemeente u vooraf informeren en om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden.

  Verwerkingsregister Gemeente Westland

  Eén van de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dat organisaties een verwerkingsregister bijhouden. In dit register staan alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. De gemeente Westland heeft haar verwerkingenregister opgezet volgens het landelijke gemeentelijke model architectuur, ook wel bekend als GEMMA.. Bekijk het verwerkingenregister (pdf, 895Kb) van gemeente Westland.

  Zoekt u een specifiek proces, waarvan u wilt weten welke gegevens worden gebruikt? Kijk dan in het register bij de kolommen “Hoofdproces”, “Onderliggend proces”, of “Naam verwerking”. Komt u er niet uit of heeft u en vraag? Stuur een mail naar privacy@gemeentewestland.nl. Een privacymedewerker van de gemeente kan u helpen.

  Het register wordt regelmatig bijgewerkt. Bijvoorbeeld zodra er een werkproces verandert of wanneer er een nieuw werkproces wordt gestart. In de voetregel van het register staat altijd de versiedatum genoemd.

 • De aanpak van ondermijning en de AVG

  De gemeente Westland gaat actief aan de slag met de aanpak van ondermijning.

  Wat is ondermijning?

  Bij ondermijning gaat het om allerlei criminele activiteiten en de invloed daarvan op de samenleving. “Ondermijning” gaat vooral over de effecten van georganiseerde criminaliteit in onder- en bovenwereld.  Plegers van georganiseerde ondermijning maken namelijk gebruik van dezelfde voorzieningen als alle andere burgers: transportvoorzieningen, financiële en juridische dienstverlening, recreatieterreinen, de vastgoedsector etc. Deze verwevenheid van de onder- en bovenwereld kan grote gevolgen hebben. Door de combinatie van grote hoeveelheden crimineel geld en de toegang tot wapens kunnen criminele netwerken veel invloed krijgen in maatschappelijke sectoren en ongewenste druk uit oefenen op de samenleving. Dit kan gepaard gaan met bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur en van overheidsambtenaren.

  Lokaal Informatie Plein

  De gemeente kan helpen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit door alle informatie waarover zij beschikt op grond van haar diverse taken met elkaar te delen en zo signalen van ondermijning te herkennen. 
  Dit betekent dus dat alle informatie die over u als inwoner van Westland bij de gemeente bekend is, gebruikt kan worden voor de aanpak van ondermijning.
  Daarom heeft de gemeente Westland sinds kort een Lokaal Informatie Plein opgericht. Hier zitten mensen van verschillende afdelingen bij elkaar om signalen van ondermijning te bespreken. Aan de hand van de informatiedeling tussen de afdelingen, wordt er een breder beeld geschetst en wordt er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld.

  En mag dat zomaar?

  Bij het delen van informatie hebben wij als gemeente te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin is geregeld dat informatie-deling is toegestaan als het doel waarom de informatie gedeeld wordt, goed beschreven staat. Dit noemt men “doelbinding”. Het uitgangspunt van doelbinding is, dat gegevens worden verwerkt en verzameld voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. Voor het Lokaal Informatie Plein is dat: het bespreken van mogelijke signalen van ondermijning , zodat deze ondermijnende activiteiten gestopt en aangepakt kunnen worden.

 • Bewaartermijn

  De gemeente Westland bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In het verwerkingenregister kunt u per proces zien hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.


 • Verstrekking aan derden

  De gemeente Westland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Als een organisatie in opdracht van de gemeente persoonsgegevens verwerkt, dan sluit de gemeente hiermee een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw gegevens overal op dezelfde wijze worden behandeld.

 • Beveiliging

  De gemeente Westland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen. Meer informatie vindt u bij het informatiebeveiligingsbeleid.

 • Telefoon-, whatsapp- en chatgesprekken

  Telefoon-, whatsapp- en chatgesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

 • Uw rechten

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek om inzage digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Contact. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren. Om misbruik te voorkomen kan de gemeente u vragen om u te identificeren.

  Lees meer over het indienen van een verzoek behandeling persoonsgegevens.

 • Cookies

  De gemeente Westland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

  U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken.

Contact

Heeft u vragen of verzoeken over het privacybeleid van de gemeente Westland? Stuur dan u een e-mail sturen naar privacy@gemeentewestland.nl. De gemeente Westland heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op de privacy en adviseert de gemeente hierover. De FG is ook bereikbaar op dit e-mailadres.

De gemeente helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met de gemeente uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.