Vrijwilligerswerk

Als u meer wilt weten over vrijwilligerswerk dan kunt u terecht bij Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet. Het is een adviesbureau voor vrijwilligers en voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn in Westland. Kijk voor meer informatie op de website van Vitis Welzijn.

Vrijwilligers worden terecht ‘het cement’ in de samenleving genoemd. Overweegt u om vrijwilligerswerk te gaan doen? Of zoekt u een vrijwilliger voor uw organisatie? Vraag en aanbod komen bij elkaar op de website van Westland voor elkaar.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers in gemeente Westland die zich inzetten voor kwetsbare groepen, kunnen vanaf 1 juli 2018, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van de Westlandse regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hiermee wil de gemeente Westland het belang van een veilig klimaat rondom vrijwilligerswerk uitdragen.

 • Landelijke regeling gratis VOG

  Voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden is het verplicht een VOG te overleggen, ook voor mensen die deze activiteiten en werkzaamheden vrijwillig doen. Vanuit het Rijk bestaat er al een gratis VOG regeling. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden en wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zij voor hun vrijwilligers een gratis VOG aanvragen. De gemeente Westland daagt het verenigingsleven uit om hier zoveel mogelijk van gebruik te maken.  Vrijwillige Inzet van Vitis Welzijn kan verenigingen in dit proces ondersteunen. Daarnaast bieden verschillende overkoepelende organisaties diverse handleidingen aan. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.gratisvog.nl.

 • Uitzondering en voorwaarden

  De Westlandse regeling gratis VOG is een aanvulling op de rijksregeling. Uitzonderingen zijn:

  • Vrijwilligers die actief zijn bij commerciële organisaties of voor commerciële activiteiten zijn uitgesloten voor de regeling. 
  • Vrijwilligers die vrijwilligerswerk doen onder jongeren/kinderen of mensen met een verstandelijke beperking komen niet in aanmerking. Zij kunnen gebruik maken van de landelijke regeling (www.gratisvog.nl).

  Voorwaarden voor de gratis VOG in de gemeente Westland zijn:

  • Vrijwilliger woont in de gemeente Westland;
  • Vrijwilliger is actief voor/bij een vereniging/organisatie in de gemeente Westland;
  • Vrijwilliger zet zich in voor kwetsbare inwoners;
  • Verenigingen/organisaties waarvoor vrijwilliger zich inzet heeft (preventief) veiligheidsbeleid.
 • Aanvragen gratis VOG

  Voor het aanvragen van een gratis VOG vult u twee formulieren in:
  1.    Aanvraagformulier VOG NP (pdf, 67Kb)
  2.    Inlichtingenformulier gratis VOG (pdf, 231Kb)

  Deze formulieren levert u in bij de balie. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld of ondertekend kunnen niet in behandeling worden genomen. Voor meer informatie over de Rijksregeling of de gemeentelijke regeling kunt u contact opnemen met de gemeente Westland via telefoonnummer: 140174.

Verzekering voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Gelet op het maatschappelijk belang van dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een verzekering af te sluiten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. Lees hieronder meer details over de verzekering voor vrijwilligers.

 • Soort verzekering

  De vrijwilligersverzekering bestaat uit onderstaande rubrieken:

  • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.

  De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is alleen van toepassing als de bezittingen en schulden van de rechtspersoon minder is dan € 500.000,00.

 • Wie komen in aanmerking?

  De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger die bij een organisatie zoals een sportvereniging, een zorginstelling, een kerk of in een buurthuis onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verricht. Het kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn, maar ook eenmalige werkzaamheden. De leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht is niet van belang.

  Ook mantelzorgers, scholieren die een maatschappelijke stage vervullen en uitkeringsgerechtigden die als tegenprestatie  vrijwilligerswerk verrichten vallen onder de verzekering.

 • Uitzondering en voorwaarden

  Uitzondering

  Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten voor deze verzekering. Voor hen zijn regelingen getroffenen via hun rechtspositieregeling.

  Voorwaarden

  Aanmelden voor de vrijwilligersverzekering hoeft niet, als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd. Voor de vrijwilligersverzekering geldt een secundaire dekking. Dit betekent dat er eerst gekeken wordt of een andere verzekering de schade (deels) dekt.
  Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering hoeft de vrijwilliger of de organisatie zich niet aan te melden of een ledenlijst te overleggen. Organisaties moeten wel een vestigingsadres in de gemeente Westland  hebben.   

 • Schade en dan?

  1. U gaat eerst na of de schade op een eigen verzekering of bij de verzekering van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet gemeld kan worden. Als dit kan meldt u daar de geleden schade.

  2. Als dit niet kan kunt u het schadeformulier (pdf 47,3Kb) downloaden en opsturen naar:
  Gemeente Westland
  t.a.v. Cluster verzekeringen (o.v.v. vrijwilligersverzekering)
  Postbus 150
  2670 AD Naaldwijk

  U kunt het schadeformulier ook scannen en als e-mailbijlage versturen naar verzekeringen@gemeentewestland.nl.

  3. De gemeente meldt de schade digitaal bij de verzekeraar (Centraal Beheer Achmea).

  4. Een schadebehandelaar van de verzekeraar neemt de schade in behandeling. Na de melding neemt hij rechtstreeks contact op met u als vrijwilliger/ mantelzorger of organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. De schade regelt hij rechtstreeks met de benadeelde.

  5. De verzekeraar informeert na afloop de gemeente over de afhandeling van de schade.

 • Meer informatie

  Voor vragen over de vrijwilligerspolis of de afhandeling van de schade kunt u bellen met Centraal Beheer Achmea telefoon 055 - 5798 164