Eisen aanvraag vergunning aanbouw en bijgebouwen

Formulier

Een aanvraag kunt u doen via het Omgevingsloket.

Tekeningen

Uit oogpunt van veiligheid:

 • de constructie moet op hoofdlijnen duidelijk zijn
 • voor zover van toepassing: de detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken), draairichting van beweegbare constructieonderdelen
 • de brandcompartimentering: gegevens betreffende deuren en daglichtopeningen in uitwendige scheidingsconstructies 

Uit het oogpunt van gezondheid:

 • de ventilatievoorzieningen van ruimten
 • de daglichttoetreding

Uit het oogpunt van bruikbaarheid:

 • de aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen
 • de aanduiding van de vloerpeilen ten opzichte van het aansluitende terrein
 • de aanduiding van de opstelplaats van het aanrecht en van kook -, stook- en warmwatertoestellen

Uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu:

 • de thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie

Planologische en stedenbouwkundige voorschriften:

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager:

 • de plattegronden en doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en bestaande situatie
 • het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft
 • een opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft
 • een situatietekening van de bestaande en nieuwe toestand met afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, de situering van het bouwwerk t.o.v. de perceelsgrenzen en de wegzijde, de ontsluiting van het terrein, de aangrenzende terreinen met bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden
 • de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil
 • overige gegevens welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een bestemmingsplan

Redelijke eisen van welstand voor toetsing aan de criteria uit de welstandsnota:

 • alle gevels, inclusief gevels belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past
 • principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk , incl. kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
 • opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de RAL-kleuren

Algemene vereisten aan tekeningen

De aanvrager voorziet de tekeningen bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit van een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding:

 • situatietekeningen: 1:1000
 • geveltekeningen, plattegronden en doorsneden: 1:100
 • detailtekeningen: 1:5 of 1:10 of 1:20

N.B. Deze lijst betreft de minimale indieningsvereisten voor een aan vraag omgevingsvergunning voor een aan- en bijgebouw. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het noodzakelijk zijn om extra gegevens op te vragen. Indien dit het geval is, ontvangt u hiervan na indiening van de aanvraag schriftelijk bericht.