Eisen aanvraag vergunning dakkapel

Een aanvraag kunt u doen via www.omgevingsloket.nl.

Tekeningen

 • een aanduiding van de locatie d.m.v. een situatietekening of kadastrale kaart

Uit oogpunt van veiligheid en brandwerendheid:

 • de constructie moet op hoofdlijnen duidelijk zijn
 • zo nodig de detaillering van trappen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken) ,draairichting van beweegbare constructieonderdelen en de inbraakwerendheid van bereikbare gevelelementen aangeven
 • indien de zijkanten van de dakkapel op een min. afstand van de erfgrens staan, moeten de zijwangen een minimale weerstand tegen brand door slag en -overslag (wbdbo) van 30 minuten bezitten. Bijv. met details waaruit blijkt dat gipsplaten worden toegepast

Uit oogpunt van gezondheid:

 • de ventilatievoorzieningen van ruimten
 • de daglichttoetreding

Uit oogpunt van bruikbaarheid:

 • de aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen

Uit oogpunt van energiezuinigheid en milieu:

 • de thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie

Uit oogpunt van het bestemmingsplan/stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

 • de plattegronden van de betreffende verdieping en een doorsnedetekening van de nieuwe en bestaande situatie
 • een opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft
 • de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil

Uit oogpunt van redelijke eisen van welstand:

 • tekeningen van de betreffende gevel van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past
 • principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk , incl. kleurenfoto's
 • opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de RAL-kleuren daarvan

Algemene vereisten aan tekeningen

De aanvrager voorziet de tekeningen bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit van een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding:

 • situatietekeningen: 1:1000
 • geveltekeningen, plattegronden en doorsneden: 1:100
 • detailtekeningen: 1:5 of 1:10 of 1:20

N.B. Deze lijst betreft de minimale indieningsvereisten voor een aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het noodzakelijk zijn om extra gegevens op te vragen. Indien dit het geval is, ontvangt u hiervan na indiening van de aanvraag schriftelijk bericht.