Kabels en leidingen aanbrengen in openbare grond

Als u een kabel of leiding in de openbare grond wilt aanleggen, heeft u altijd een vergunning of instemmingsbesluit nodig. Alleen netbeheerders en telecombedrijven kunnen een vergunning aanvragen voor het leggen van kabels en leidingen. Een aanvraag wordt beoordeeld op basis van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). Een aanvraag doet u hier online via de zogenaamde AVOI-manager.

Vraag toestemming

Heeft u geen AVOI-account? Neem dan contact op met de gemeente Westland via 140174.

Voordat u een aanvraag graafvergunning via deze weg indient raden wij u aan eerst in overleg te treden met de vergunningverlener kabels en leidingen (via 140174).
In dit overleg kunnen de randvoorwaarden van een aanvraag worden toegelicht en kan het door u gewenste tracé op hoofdlijnen worden getoetst op de mogelijkheden. 

Kosten

Product Prijs
Aanvragen toestemming € 357,-

Wilt u graven in openbare grond, dan gelden: 

  • het Handboek kabels en leidingen van de gemeente Westland. Deze maakt onderdeel uit van de vergunning of het instemmingsbesluit. Het handboek schrijft o.a. ook voor dat 5 werkdagen voor de start van de daadwerkelijke graafwerkzaamheden dit wordt aangemeld via de AVOI-manager
  • de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) voor het beperken van graafschade aan kabels en leidingen door verplichte registratie. Gebruikt u een machine voor het graven dan moet u een graafmelding doen bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster
  • Telecommunicatiewet bevat regels die gelden voor de telecommunicatiesector
  • de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente als u voor uw graafwerkzaamheden tijdelijk materialen op of aan de weg wilt plaatsen