De Wet

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt, waar u woont, werkt en recreëert. De Omgevingswet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving, met zorg voor de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. En deze plek moet ook ruimte bieden voor ontwikkeling door inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

In onderstaand filmpje krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet.

Veelgestelde vragen

De Omgevingswet is een nieuwe wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt, waar u woont, werkt en recreëert. De Omgevingswet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving.

Dat kan belangrijk zijn bij veranderingen in uw buurt. Bijvoorbeeld omdat u of een buurtgenoot de woning wil (ver)bouwen. Een nabijgelegen bedrijf uitbreidt. Of omdat de gemeente het plantsoen of de vijver gaat aanpassen. Met de Omgevingswet richten we samen Westland verder in.

De nieuwe Omgevingswet bundelt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen. In plaats van 26 wetten, is er nu één wet. Er is ook één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Naast betere en snellere besluitvorming biedt de nieuwe wet ook ruimte voor lokaal maatwerk. En door participatie (meedenken en meedoen) bevorderen we de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

De nieuwe wet zorgt ervoor dat alle activiteiten in de leefomgeving meer in samenhang worden bekeken. Denk aan dingen als woningen, winkels, bedrijven en groen. Maar ook aan milieu en sociale onderwerpen: van energieopwekking en wateropvang tot sociale en maatschappelijke uitdagingen.

U krijgt op drie momenten met de nieuwe wet te maken:

 1. u wilt iets (ver)bouwen aan uw woning of bedrijf. Veelal moet u daarvoor een (omgevings)vergunning aanvragen. Via deze websitecontroleert u of u die nodig heeft. En wat er verder nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. Mogelijk moet u overleggen met de buur(t). Soms moet u een kwaliteitsborger inhuren om de bouwkwaliteit te controleren. Dat is allemaal geregeld in de Omgevingswet.
 2. iemand in de directe omgeving wil iets (ver)bouwen. De Omgevingswet stimuleert het betrekken van de directe omgeving bij uw plannen. Bij het indienen van de aanvraag wordt gevraagd of u aan participatie heeft gedaan. Het is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd. Wie het initiatief neemt tot een verandering, moet de omgeving vooraf raadplegen.
 3. als de gemeente praat over de toekomst van onze dorpen. Hoe moet Westland er over 20 jaar uitzien? Waar wordt gebouwd, waar is ruimte voor groen? En wat doen we met die klimaatmaatregelen? De gemeente legt het vast in de omgevingsvisie. U bent uitgenodigd daarover mee te praten.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

 • het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven
 • de bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid
 • de Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval beslist het bevoegd gezag binnen 6 maanden na een aanvraag, eventueel te verlengen met 6 weken.

 • één wet, de Omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht
 • één digitaal omgevingsloket: het Omgevingsloket
 • alle regels van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen op één plek
 • overzicht van bestaande plannen en regels voor een bepaalde locatie of gebied
 • snel duidelijkheid of een plan haalbaar en wenselijk is
 • snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is
 • één omgevingsvergunning
 • nog maar één vergunning aanvragen: ook als meer overheden betrokken zijn
 • in veel gevallen al binnen 8 weken na aanvraag besluit. Belangrijk hierbij is dat het voortraject, met onder andere participatie, goed doorlopen wordt
 • meer ruimte voor eigen initiatief en regie inwoners
 • meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers

Het digitale systeem is een ingewikkeld systeem. Dat zal zeker in het begin nog wel eens hakkelen. Inwoners, ondernemers en de overheid moeten daarmee leren werken en al werkende worden er zeker aanpassingen gedaan om het systeem zo goed mogelijk te krijgen. Enig geduld bij alle partijen is dan ook wel gewenst. We doen zo goed mogelijk ons best om alles zo goed mogelijk te laten werken.

Door de integrale aanpak en een betere afstemming vooraf kan het nodig zijn om bij een aanvraag meer onderzoeksrapporten aan te leveren.