Veelgestelde vragen van ondernemers

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

In praktijk zijn er drie grote wijzigingen: alle aanvragen voor een vergunning lopen via één loket en worden normaal gesproken binnen 8 weken behandeld. In de aanvraag moet u aangeven of u de omgeving bij uw plannen heeft betrokken. Dit noemen we participatie. Wij raden dit wel aan om zo niet tegen weerstand aan te lopen in het vergunningenproces. En het toezicht op kwaliteit en veiligheid van bouwwerken moet voortaan extern worden ingekocht. De rol van de overheid daarin wordt kleiner. 

Om de aanvraag compleet te maken moet u als ondernemer zelf eerst aan de slag met participatie en bouwkwaliteit. Participatie: de aanvrager moet aantonen belanghebbenden te hebben betrokken bij de plannen. Bouwkwaliteit: voor ontwerp en bouw moet een externe kwaliteitstoetser worden ingehuurd. Dit is geregeld in de Wet Kwaliteitsborging. Deze wet start gelijk met de Omgevingswet.

Waar gewenst kunnen adviseurs en aannemers een deel van dit werk regelen. En als altijd is de gemeente bereikbaar voor vooroverleg. Dat is handig bij complexere bouwwerken, juist omdat de Omgevingswet breed kijkt naar aanvragen: van ruimte en milieu tot sociale aspecten.

Veel van de huidige regels blijven in de eerste tijd gelijk. Denk aan de regels rond bedrijfshuisvesting, bestemmingsplanwijziging, arbeidsmigranten of openingstijden: de komst van de Omgevingswet verandert die regels voor nu nog niet. De huidige bestemmingsplannen gaan ‘van rechtswege’ op 1 januari 2024 over in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan. De komende jaren worden alle bestemmingsplannen (die straks Omgevingsplan heten) tegen het licht gehouden. Dan wordt gekeken of alle regels nog wenselijk zijn.

Overleg met uw eventuele tekenaar, architect of aannemers wie welke werkzaamheden verricht. Globaal zijn dit de stappen:

 • plannen (laten) maken en eventueel vergunningscheck doen
 • plannen overleggen met de omgeving en opbrengst verwerken (participatie)
 • bij afwijking omgevingsplan overleggen met gemeente (mag ook eerder) via [email protected]
 • omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket (gemeente kijkt naar omgevingsplan, omgevingskwaliteit e.d.)
 • voor bepaalde bouwwerken (gevolgklasse 1) moet u een kwaliteitstoetser (laten) betrekken.
 • wachten op de vergunningverlening. Houd er rekening mee dat belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) daarna nog 6 weken lang bezwaar kunnen maken.
 • bouw starten (en melden bij gemeente)
 • bij afronding dossier bij gemeente melden.

In hoofdlijnen is dat niet veel anders dan voor andere ondernemers. Alle aanvragen voor een vergunning lopen via één loket en worden normaal gesproken binnen 8 weken behandeld. Bij het indienen van een omgevingsvergunningaanvraag geldt een aanvraagvereiste voor participatie. De initiatiefnemer moet aangeven of- en zo ja, hoe, er overleg is geweest met belanghebbenden. Participatie is hier dus niet verplicht. Het wordt wel aangeraden om zo niet tegen weerstand aan te lopen in het vergunningenproces. En het toezicht op kwaliteit en veiligheid van bouwwerken moet voortaan extern worden ingekocht. De rol van de overheid daarin wordt kleiner. 

Wat nog wel specifiek van belang kan zijn voor de glastuinbouw is het volgende. Met de Omgevingswet kijken alle overheden tegelijk naar een aanvraag. En de overheid kijkt breder. Ook sociale veiligheid speelt bijvoorbeeld een rol. Dat is ook het voordeel van dat ene loket. Maar het maakt het verstandig met iets complexere plannen eerst overleg te zoeken met de gemeente.

In hoofdlijnen is dat niet veel anders dan voor andere ondernemers. Alle aanvragen voor een vergunning lopen via één loket en worden normaal gesproken binnen 8 weken behandeld. Aanvragers moeten vooraf overleggen met de omgeving. En het toezicht op kwaliteit en veiligheid van bouwwerken moet voortaan extern worden ingekocht. De rol van de overheid daarin wordt kleiner. Alle regels rond terrassen, muziek, alcohol, VOG en openingstijden veranderen op 1 januari dus niet vanwege de Omgevingswet.

Ondernemers in de Bouw

 1. De Omgevingswet scheidt ruimtelijke en technische bouwaspecten.
  De gemeente blijft verantwoordelijk voor het eerste. Onder de nieuwe regels besluit de gemeente doorgaans binnen 8 weken.
 2. Het toezicht op bouwtekeningen en toezicht op de bouw valt onder de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Invoering Wkb voor verbouwactiviteiten gaat in op 1 januari 2025. Tot die datum zullen we vergunningsplichtige verbouwactiviteiten dus nog in behandeling blijven nemen. Valt het werk onder gevolgklasse 1 van de Wkb, dan moet u (in overleg met uw opdrachtgever) een kwaliteitsborger en een geschikt ‘instrument’ (meetmethode) kiezen. Er zal ook nog een melding bij de gemeente gedaan moeten worden.
 3. Daarnaast moet u in een aantal gevallen vooraf met uw klant nadenken over een passende vorm van participatie.
 4. Onder de Omgevingswet bent u als aannemer vaker aansprakelijk voor wat de opdrachtgever nu bij de oplevering moet melden.

Toezicht op de bouw van bouwwerken met gevolgklasse 2 en 3 worden voorlopig nog door de gemeente verzorgd. Voor nu blijven veel van de huidige inhoudelijke regels van de bestemmingsplannen nog gelijk, ook al gaan ze op in het tijdelijke Omgevingsplan. De komende jaren wordt het Omgevingsplan opnieuw tegen het licht gehouden. Dan wordt gekeken of alle regels nog wenselijk zijn.

 1. legeskosten voor de ruimtelijke vergunning aan te vragen bij de gemeente.
 2. legeskosten voor een technische vergunning voor werken met meer risico’s voor de samenleving (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Wkb gevolgklasse 2 of 3). Voor bouwwerken gevolgklasse 1 geldt een meldingsplicht naar gemeente Westland verplicht.
  Een indicatie van de kosten: aanvraag van beide vergunningen kost ongeveer evenveel als nu (en zijn gebaseerd op de bouwsom van het bouwwerk).
 3. kosten voor toetsing van bouwplan en bouwtoezicht. Deze zijn in te kopen bij private kwaliteitstoetsers/kwaliteitsborger. De kosten daarvoor zijn afhankelijk van aanbod, kwaliteit en serviceniveau.
 4. tot slot moet u rekening houden met eventuele kosten van de participatie.

De gevolgklasse zegt iets over de gevolgen van bouwtechnische onveiligheid. Er worden drie gevolgklassen onderscheiden. Bouwwerken van gevolgklasse 1 hebben kans op beperkte persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Denk aan woningen of eenvoudige bedrijfsgebouwen.

Gevolgklasse 2 heeft bij problemen meer persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Denk aan openbare gebouwen als een bibliotheek, school, gemeentehuis of kleinere appartementsgebouwen. En bij gevolgklasse 3 zijn er grote gevolgen. Denk aan een ziekenhuis of sportstadions en gebouwen hoger dan 70 meter.

Neem contact op met de gemeente via [email protected]. Er zijn meerdere mogelijkheden om u te helpen; van een snelle vraag per mail beantwoorden tot de Omgevingstafel Westland voor complexe zaken (aanvragen in strijd met het omgevingsplan en betrekking hebbende op meerdere beleidsterreinen).