Wet kwaliteitsborging (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking, namelijk op 1 januari 2024. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. Nieuw zijn:

 • de functie van de onafhankelijke kwaliteitsborger (dit was een taak van de gemeente)
 • de toets in de praktijk. Dit komt in plaats van de toets vooraf op de bouwplannen.

Deze wet gaat in fases in werking. Eerst geldt dit alleen voor de eenvoudigere bouwprojecten en nieuwbouw. Vanaf 1 januari 2025 geldt de wet ook voor verbouw.

Hoe ziet het bouwproces eruit?

Om de uitvoerbaarheid van de Wkb te kunnen waarborgen wordt het proces voor vergunningverlening in twee├źn opgeknipt:

 • het ruimtelijke deel (toets aan omgevingsplan en -veiligheid): deze loopt via de gemeente
 • het bouwtechnische deel: hiervoor wordt de papieren toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd

De initiatiefnemer is verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. Deze kwaliteitsborger toetst tijdens de bouw het bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 • het bouw- en woningtoezicht, zoals gemeenten dat uitvoerden, wordt een taak van onafhankelijke marktpartijen, de kwaliteitsborgers
 • de gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en bouw- en sloopveiligheid en blijft het bevoegd gezag
 • de initiatiefnemer legt inhoudelijk verantwoording af aan het bevoegd gezag (de gemeente). Dit doet hij met twee documenten:
  • met de risicobeoordeling en borgingsplan voor de aanvang van de bouw
  • met het dossier bevoegd gezag tijdens en bij de afronding van het bouwtraject

Is het Bouwbesluit straks nog van kracht?

Het Bouwbesluit wordt opgevolgd door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Ook deze gaat 1 januari 2024 in.

Kan de klant een bouwwerk na oplevering direct in gebruik nemen?

Nee. U moet het eerst als gereed melden. Een bouwwerk mag in gebruik worden genomen als dit 10 dagen voor het feitelijk gebruik is gemeld bij de gemeente. Geen bericht van de gemeente binnen 10 dagen is dan goed bericht.

Is het inzetten van een kwaliteitsborger verplicht?

Ja. Een verklaring van de kwaliteitsborger is bij oplevering voorwaarde voor ingebruikname. 

Kan ik zelf kwaliteitsborger worden?

Ja, maar niet zonder meer. Kwaliteitsborgers zijn opgenomen in het Register voor kwaliteitsborgers. Meer informatie staat op de website van Bouwend Nederland.