Anterieure overeenkomsten

Een anterieure overeenkomst is een afspraak tussen gemeente en een particuliere partij. Die afspraak gaat over het ontwikkelen van een bepaald perceel.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Gemeente Westland met de erven van mr. jhr. R.A. van Rijckevorsel een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten voor het verburgerlijken van een woning aan de van Oosthuijzelaan 16 te ’s-Gravenzande, kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenzande, sectie O, nummer(s) 1305. Daarnaast worden er op voormeld adres drie woningen gerealiseerd.

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van de woningen, de rechten en plichten van partijen, het kostenverhaal en planschade.

Met ingang van 27 oktober 2023 ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Omgevingscontactcentrum van het gemeentekantoor Naaldwijk.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.

Wilt u de zakelijke beschrijving inzien, maak daarvoor dan telefonisch een afspraak bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantooruren op 14 0174.