Anterieure overeenkomsten

Een anterieure overeenkomst is een afspraak tussen gemeente en een particuliere partij. Die afspraak gaat over het ontwikkelen van een bepaald perceel.

Nieuweweg 58 te Poeldijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Westland met de Antiquair B.V. een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 13.13 van de Omgevingswet (Ow) heeft gesloten voor de bouw van zes woningen aan de Nieuweweg 58 te Poeldijk, kadastraal bekend gemeente Monster, sectie K, nummer 8018. 

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van de woningbouw, de rechten en plichten van partijen, het kostenverhaal en nadeelcompensatie. 

Met ingang van 26 april 2024 ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Omgevingscontactcentrum van het gemeentekantoor Naaldwijk.
 
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.

Wilt u de zakelijke beschrijving inzien, maak daarvoor dan telefonisch een afspraak bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantooruren op 14 0174.