Voornemen tot verkoop, pacht of verhuur gemeente-eigendommen

Als de gemeente het plan heeft om gemeentegrond te verkopen of te verpachten dan wordt dit bekendgemaakt.

Bekendmaking tot verkoop gemeentegrond Groenelaan 16 te Honselersdijk

De gemeente Westland is voornemens om grond ter grootte van circa 22m2, gelegen aan de Groenelaan 16 te Honselersdijk, te verkopen. Het betreft een gedeelte van het gemeentelijke grondperceel kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie A, nummer 5060. 

De gemeente is hiertoe voornemens een koopovereenkomst te sluiten. De keuze voor een koopovereenkomst is ingegeven door het feit dat de koper eigenaar is van de direct aangrenzende woning.

Met deze publicatie geeft de gemeente Westland uitvoering aan het door de Hoge Raad op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) gewezen zogenaamde “Didam-arrest”.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de voorgenomen koopovereenkomst. Eenieder die van mening is dat hij ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt voor deze gemeentelijke grondverkoop, dient uiterlijk op woensdag 26 juni 2024 te reageren op deze publicatie via [email protected] onder vermelding van “publicatie overeenkomst Groenelaan 16 Honselersdijk” en onder opgave van redenen waarom diegene meent eveneens in aanmerking te komen. 

Met het oog op de voortgang en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteert de gemeente Westland een (reactie)termijn van 20 kalenderdagen, welke ingaat de dag na deze publicatie. De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen in, dan vervalt het recht om tegen de aan te gane overeenkomst in recht op te komen en/op daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke aanspraak dan ook te baseren. De gemeente Westland en haar contractspartij worden onredelijk benadeeld als pas na deze duidelijk kenbaar gemaakte termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst wordt opgekomen.