Voornemen tot verkoop of pacht gemeentegrond

Als de gemeente het plan heeft om gemeentegrond te verkopen of te verpachten dan wordt dit bekendgemaakt.

De gemeente Westland is voornemens een perceel tuinland met daarop gevestigd glastuinbouwbedrijf gelegen aan de Poeldijkseweg 5, kadastraal bekend gemeente Wateringen, sectie A nummers 5583, 6987 ter grootte van 49.061 m² te verpachten.

Voornoemd object is reeds verpacht voor de kortdurende periode van 15 november 2022 tot en met 14 november 2023. De gemeente en de huidige pachter hebben de wens een nieuwe pachtovereenkomst af te sluiten voor de periode 15 november 2023 tot en met 14 november 2024. Gelet op de korte pachtperiode en de gedane investeringen door de huidige pachter is het voorzetten van de pacht met de huidige pachter het meest voor de hand liggend. Technisch gezien heeft het geen zin om een andere partij de kas te laten pachten. Indien de huidige pachter vertrekt en zijn investeringen uit de kas haalt, blijft geen werkende kas over.

Met deze publicatie geeft de gemeente Westland uitvoering aan het door de Hoge Raad op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) gewezen zogenaamde “Didam-arrest”.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de pachtovereenkomst. Eenieder die van mening is eveneens als serieuze gegadigde te moeten worden aangemerkt voor deze gemeentelijke verpachting, dient uiterlijk 5 oktober 2023 te reageren op deze publicatie via [email protected] onder opgave van “reactie voornemen verpachting tuinland Poeldijkseweg 5 te Wateringen” en de reden(en) waarom men meent eveneens in aanmerking te komen. Voor een uitleg van de technische staat van de kassen kan contact opgenomen worden met makelaarskantoor Santen & Gasille in De Lier.

Met het oog op de voortgang van het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een (reactie)termijn van 20 dagen, ingaande de dag na deze publicatie. De termijn van 20 dagen is een vervaldatum. Dient u binnen de 20 dagen na publicatie geen reactie in, dan vervalt het recht om tegen de aan te gane overeenkomst in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of aanspraak te baseren. De gemeente Westland en haar contractspartij worden onredelijk benadeeld als pas na deze duidelijk kenbaar gemaakte termijn, alsnog tegen het voornemen voor het aangaan van de overeenkomst wordt opgetreden.