Voornemen tot verkoop, pacht of verhuur gemeente-eigendommen

Als de gemeente het plan heeft om gemeentegrond te verkopen of te verpachten dan wordt dit bekendgemaakt.

De gemeente Westland is voornemens een perceel tuinland met daarop gevestigd glastuinbouwbedrijf gelegen aan de Haagweg 22 – 24, kadastraal bekend gemeente Monster, sectie F nummers 2776, 2779 en 2780 ter grootte van 24.157 m² te verpachten.

Voornoemd object is reeds verpacht voor de kortdurende periode van 1 december 2023 tot en met 31 mei 2024. De gemeente en de huidige pachter hebben de wens een nieuwe pachtovereenkomst af te sluiten voor de periode 1 juni 2024 tot en met 31 mei 2025. Gelet op de korte pachtperiode en de gedane investeringen door de huidige pachter, is het voorzetten van de pacht met de huidige pachter het meest voor de hand liggend. Technisch gezien heeft het geen zin om een andere partij de kas te laten pachten. Indien de huidige pachter vertrekt en zijn investeringen uit de kas haalt, blijft geen werkende kas over.

Met deze publicatie geeft de gemeente Westland uitvoering aan het door de Hoge Raad op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) gewezen zogenaamde “Didam-arrest”.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de pachtovereenkomst. Eenieder die van mening is eveneens als serieuze gegadigde te moeten worden aangemerkt voor deze gemeentelijke verpachting, dient uiterlijk 21 maart 2024 te reageren op deze publicatie via [email protected] onder opgave van “reactie voornemen verpachting tuinland Haagweg 22-24 te Monster” en de reden(en) waarom men meent eveneens in aanmerking te komen. Voor een uitleg van de technische staat van de kassen, kan contact opgenomen worden met makelaarskantoor Santen & Gasille in De Lier. 

Met het oog op de voortgang van het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een (reactie)termijn van 20 dagen, ingaande de dag na deze publicatie. De termijn van 20 dagen is een vervaldatum. Dient u binnen de 20 dagen na publicatie geen reactie in, dan vervalt het recht om tegen de aan te gane overeenkomst in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of aanspraak te baseren. De gemeente Westland en haar contractspartij worden onredelijk benadeeld als pas na deze duidelijk kenbaar gemaakte termijn, alsnog tegen het voornemen voor het aangaan van de overeenkomst wordt opgetreden.  

Bekendmaking huurovereenkomst visschubrecht aan SVB Delfland

De gemeente Westland heeft het voornemen om het visschubrecht van de Breelee en Lierwatering aan de hengelsportvereniging SVB Delfland (hierna: SVB Delfland) te gaan verhuren.

De gemeente is van mening dat de hiervoor bedoelde vereniging de enige serieuze gegadigde is om de navolgende redenen:

  • SVB Delfland is thans nagenoeg de enige visrechthebbende binnen het gehele beheergebied van het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) in de Breelee en Lierwatering. Verhuring aan een andere partij zou leiden tot versnippering van visrechten, dit is ongewenst vanuit het oogpunt van doelmatige bevissing volgens artikel 27 van de Visserijwet
  • SVB Delfland is verantwoordelijk voor het beheer van de visstand in dit gebied
  • SVB Delfland is deskundig op het gebied van visstand bemonsteringen en voert in dat kader periodieke projecten uit in samenwerking met het HHD
  • als enige vereniging in het beheergebied beschikt SVB Delfland over specifieke kennis van de waterkwaliteit en de gebiedsecologie. Zij verstrekt ter zake adviezen ter verbetering van de waterkwaliteit
  • SVB Delfland voert een eigen Green Dealbeleid. Dit beleid is in lijn met het beleid van de Europese Unie en gericht op de verbetering van de ecologische omstandigheden
  • het toezicht op sportvisserij in het gebied ligt volledig in handen van SVB Delfland en wordt door hen uitgevoerd in samenwerking met diverse handhavingsorganisaties

Met deze publicatie geeft de gemeente Westland uitvoering aan het door de Hoge Raad op 26 november 2021 (ECLI;NL:HR:2021:1778) gewezen zogenaamde “Didam-arrest”. Gelet op het voorgaande is de gemeente van mening dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de beoogde vereniging de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de voorgenomen verhuur van het betreffende visrecht. Een ieder die van mening is dat hij ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt voor de voorgenomen verhuur van het betreffende visrecht, dient uiterlijk op 20 maart 2024 te reageren op deze publicatie via [email protected]  onder vermelding van “voornemen verhuur visschubrecht aan SVB Delfland ” en onder opgave van redenen waarom diegene meent eveneens in aanmerking te komen.

Met het oog op de voortgang en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteert de Gemeente een (reactie)termijn van 20 kalenderdagen, welke ingaat de dag na deze publicatie. De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen reactie in, dan vervalt het recht om tegen de aan te gane/aangegane overeenkomst in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke aanspraak dan ook te baseren. De gemeente Westland en haar contractspartij worden onredelijk benadeeld als pas na deze duidelijk kenbaar gemaakte termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst wordt opgekomen.