Bekendmakingen voornemen tot verkoop gemeentegrond

Als de gemeente het plan heeft om gemeentegrond te verkopen dan wordt dit bekendgemaakt.

Bekendmaking voornemen tot verkoop/verhuur tiny houses

De gemeente Westland heeft het voornemen om ten aanzien van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie C, nummer 3857, gelegen aan de Monnikenlaan te Naaldwijk een huurovereenkomst voor het gebruik van gemeentegrond af te sluiten met een daarvoor opgerichte vereniging van Tiny Houses. Op het perceel worden maximaal vier (4) Tiny Houses geplaatst ter bewoning door particulieren.  

De gemeente kwalificeert de vereniging als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen overeenkomst.

In 2018 is gestart met een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. De belangstelling was groot. Via loting is daaruit een kleine groep van uiteindelijk 3 gegadigden gevormd welke lid zijn geworden van voornoemde vereniging welke ook het terrein zal gaan beheren.

De gemeente en vereniging hebben hiertoe al afspraken met elkaar gemaakt. Het Tiny Houses concept past binnen het woonbeleid van de gemeente.

Met deze publicatie geeft de gemeente Westland uitvoering aan het door de Hoge Raad op 26 november 2021 (ECLI;NL:HR:2021:1778) gewezen zogenaamde “Didam-arrest”. Eenieder die van mening is dat hij ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt voor deze gemeentelijke gronduitgifte, dient uiterlijk op woensdag 12 april 2023 te reageren op deze publicatie via [email protected] onder vermelding van “publicatie overeenkomst Tiny Houses” en onder opgave van redenen waarom diegene meent hiervoor eveneens in aanmerking te komen.

Met het oog op de voortgang en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een (reactie)termijn van 20 kalenderdagen, welke ingaat de dag na deze publicatie. De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen reactie in, dan vervalt het recht om tegen de aan te gane overeenkomst in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke aanspraak dan ook te baseren. De gemeente Westland en haar contractspartij worden onredelijk benadeeld als pas na deze duidelijk kenbaar gemaakte termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst wordt opgekomen.