Bestemmingsplannen in procedure

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat voor het hele gebied in of en hoe bouwen mag. 

Bestemmingsplannen bekijken

Op deze pagina kunt u alle bestemmingsplannen in procedure bekijken. De plannen kunt u ook op een kaart bekijken op de pagina Bekendmakingen. Alle plannen vindt u ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u liever langs wilt komen om een plan te bekijken, kan dat op afspraak. Bel hiervoor 140174.

Reageren op een bestemmingsplan

Per plan staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de periode waarin u kunt reageren (reactietermijn).

Nummer: NL.IMRO.1783.HEEUITBRHEENWEGpbp-VA01
Reactietermijn: vrijdag 10-03-2023 t/m vrijdag 21-04-2023

Omschrijving

Met dit besluit wordt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ’Uitbreiding Heenweg’ verder in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan maakt juridisch planologisch de omzetting van een voormalige glastuinbouwlocatie, aan de Hyacinthstraat 17A te ’s-Gravenzande’, naar woningbouw met bijbehorende ontsluiting parkeerplaatsen en groen mogelijk. De locatie wordt ingericht met maximaal 76 woningen, waarvan 34 sociale huurwoningen. Ten behoeve van voorgaande is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

Het Bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.


Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en de bijlagen bekijken via gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen of via ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken om de stukken elektronisch (op een scherm) in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op dit besluit voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding Heenweg is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nummer: NL.IMRO.1783.OBTBOVENDKIobp-VA01
Reactietermijn: vrijdag 17 februari 2023 t/m vrijdag 31 maart 2023

Omschrijving

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Bovendijk te Kwintsheul. Het plangebied ligt tussen de Heulweg en de Bovendijk in. Het gaat om een uitbreiding van ca. 4 hectare, waarbij naar verwachting met name ruimte zal worden geboden aan lokale bedrijven met een beperkte milieuhinder.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nummer: NL.IMRO.1783.ONWPOELKADE14obp-VA01
Reactietermijn: vrijdag 10 februari 2023 t/m vrijdag 24 maart 2023

Omschrijving

Het wijzigen van de ter plaatse geldende bestemming 'Tuin' naar de bestemming  'Wonen' ten behoeve van het aanpassen van het bestaande bouwvlak en het toevoegen van twee nieuwe bouwvlakken op het perceel Poelkade 14 te ’s-Gravenzande.

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en de bijlagen bekijken via gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen of via ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken om de stukken elektronisch (op een scherm) in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nummer: NL.IMRO.1783.ONWWAELPLASu01-ON01
Reactietermijn: vrijdag 10 februari 2023 t/m donderdag 23 maart 2023

Omschrijving 

1.    ‘Waelplas uitwerkingsplan’
Op 24 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland besloten om het ontwerp uitwerkingsplan ‘Waelplas uitwerkingsplan’ ter inzage te leggen. Het doel van dit uitwerkingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de realisatie van 57 nieuwbouwwoningen met bijbehorende parkeerplaatsen en groen en 3 woonwagens als onderdeel van het woningbouwproject Waelpark. Het accent ligt op vrijstaande en twee-onder-een-kap-woningen in het hogere segment.  

2.    Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (zaaknummer: W-AV-2022-1877-013) voor het oprichten van 54 woningen (Waelrijk) op de locatie Maesemundeweg nabij 3 te 's-Gravenzande met de hierbij behorende stukken.
Door de gemeenteraad is op 5 oktober 2010 besloten om gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. De besluiten doorlopen gezamenlijk de openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerp uitwerkingsplan wordt gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd in het kader van de formele zienswijzenprocedure. 

Wilt u het plan bekijken?

‘Waelplas uitwerkingsplan’
U kunt het ontwerp uitwerkingsplan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

'Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning'
Gedurende de reactietermijn kan het ontwerpbesluit omgevingsvergunning door iedereen worden ingezien. Wilt u inzage, dan kunt dit aanvragen via het e-mail adres [email protected]
Heeft u vragen over het ontwerpbesluit, dan kunt u deze stellen via het e-mailadres [email protected] of [email protected] of tijdens kantooruren op telefoonnummer 140174. Afhankelijk van de aard en complexiteit van uw vraag ontvangt u direct het antwoord en/of kunt u een afspraak maken.

Wilt u reageren op het plan? 

U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.