Wijzigingsplannen

Met een wijzigingsplan is het mogelijk een bestemmingsplan (voor een deel) te veranderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. U kunt alle wijzigingsplannen in procedure hieronder inzien. Per plan is aangegeven wat de mogelijkheden zijn om te reageren. Let hierbij goed op de periode waarin u kunt reageren (reactietermijn).

Wilt u het plan bekijken?

Op deze pagina kunt u alle wijzigingsplannen bekijken. De plannen kunt u ook op kaart inzien op de pagina Bekendmakingen. Alle plannen vindt u ook op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u liever langs wilt komen om een plan te bekijken, kan dat op afspraak. Bel hiervoor 140174.

Nummer: NL.IMRO.1783.abp00000013w156-ON01
Reactietermijn    : vrijdag 07-12-2023 t/m donderdag 18-01-2024

Omschrijving 

Het wijzigen van de ter plaatse van het perceel Staelduinlaan 17 te 's-Gravenzande geldende detailhandelsbestemming naar de bestemming ‘Wonen’ en ‘Verkeer’ voor het uitplaatsen van acht woningen met ieder een eigen perceel. 

Wilt u het plan bekijken? 

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

Wilt u reageren op het plan? 

U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

Nummer: NL.IMRO.1783.obp00000007w27-ON01
Reactietermijn: vrijdag 08-12-2023 t/m donderdag 18-01-2024

Omschrijving 

Het wijzigen van de ter plaatse van de percelen Vredebestlaan 3 en 3A te Poeldijk geldende woon- en agrarische bestemming naar de bestemming ‘Wonen’ en ‘Groen’. Er vindt geen verandering van de aanwezige woonbebouwing plaats.

Wilt u het plan bekijken? 

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

Wilt u reageren op het plan? 

U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

Nummer: NL.IMRO.1783.abp00000013w170-VA01
Reactietermijn: vrijdag 08-12-2023 t/m vrijdag 19-01-2024

Omschrijving 

Er is een verzoek ingediend om het perceel Hoge Noordweg tussen 19 en 20 te Naaldwijk, van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw'  te wijzigen in de bestemming 'Wonen'.

Wilt u het plan bekijken? 

U kunt plan en de bijlagen bekijken via gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen of via ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken om de stukken elektronisch (op een scherm) in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor 14 0174.

Wilt u het plan bekijken? 

U kunt plan en de bijlagen bekijken via gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen of via ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken om de stukken elektronisch (op een scherm) in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

 U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 

Nummer                 : NL.IMRO.1783.abp00000013w172-ON01
Reactietermijn       : vrijdag 24-11-2023  t/m donderdag  04-01-2024

Omschrijving

Er is een verzoek ingediend om de woning Sint Aechtenland 14 te De Lier en naastgelegen bedrijf, kadastraat bekend LIE00, sectie I, nummer 921 om te zetten in de bestemming 'Bedrijf - Agrarisch aanverwant bedrijf' (B-AAB). De bedrijfswoning, wordt maximaal 1.000 m2. De restgronden krijgen de bestemming "Groen" om deze dan ook zodanig in te richten. De bestaande sloot wordt vergraven en het eiland met de huidige bomen wordt behouden. Het te graven water behoudt de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw'.

Wilt u het plan bekijken?
U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.   

Wilt u reageren op het plan?

U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. college van burgemeester en wethouders, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

Nummer                 : NL.IMRO.1783.abp00000013w178-VA01
Reactietermijn       : vrijdag 24-11-2023 t/m vrijdag 05-01-2024

Omschrijving

Er is een verzoek ingediend om de woning Arckelweg 22A te Poeldijk, groot 1.000 m2 van de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen' te wijzigen

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en de bijlagen bekijken via gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen of via ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een afspraak maken om de stukken elektronisch (op een scherm) in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.