Kwijtschelding van belastingen

Wanneer u niet in staat bent om uw belastingaanslag te betalen kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een blijvend inkomen op bijstandsniveau. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor particulieren. Dien uw verzoek om kwijtschelding in binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Bij een tijdelijke situatie vraag u geen kwijtschelding aan, maar een betalingsregeling.

Aanvragen

Op het aanvraagformulier (pdf 106kb) voor kwijtschelding staat vermeld welke gegevens nodig zijn om uw verzoek te kunnen beoordelen. U vult het formulier volledig in, ondertekent het en voegt de benodigde gegevens bij. Vervolgens stuurt u uw verzoek in een envelop zonder postzegel naar:

Gemeente Westland
Team Belastingen
Aanvraag kwijtschelding
Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk

Let op: aanvragen voor kwijtschelding die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend of waarbij gevraagde gegevens ontbreken, worden niet in behandeling genomen.

 • Voorwaarden

  In de gemeente Westland kan kwijtschelding worden aangevraagd voor:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing gebruik

  Kwijtschelding is alleen mogelijk voor particulieren. Kwijtschelding wordt niet verleend aan stichtingen, verenigingen, ondernemers en personen die een zelfstandig beroep uitoefenen (bijvoorbeeld zzp-ers).

 • Automatische kwijtschelding

  De gemeente Westland verleent automatische kwijtschelding aan personen die akkoord zijn gegaan met toetsing bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau stelt vast of u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er is geen sprake van vermogen
  • een (eventuele) auto in uw bezit is niet meer waard dan € 2.269,00
  • uw inkomen komt niet boven bijstandsniveau
  • het jaar ervoor is kwijtschelding verleend door de gemeente

  Uiteraard controleert de gemeente elk jaar of er nog wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. Daarom kan u verzocht worden om alsnog een aanvraag voor kwijtschelding in te dienen.