Griffie

De griffie biedt onafhankelijke ondersteuning aan alle raadsleden en aan de burgemeester. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering.

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad en adviseert de burgemeester, raadsleden en het Seniorenconvent (fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De raadsgriffier geeft daarnaast leiding aan de griffie.

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies:

  • zorgen dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid
  • verzorgen de informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en commissies
  • stellen de vergaderagenda’s samen
  • ondersteunen en adviseren de raadsvoorzitter (= de burgemeester) en de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • adviseren raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen
  • alle verdere ondersteunende werkzaamheden voor de raadsleden

Secretariaat: [email protected],  0174 - 673 316
Raadsgriffier: Pamela van Oosten, [email protected]