Gemeentekantoor Naaldwijk

De glazen stad

Achter het nieuwe gemeentehuis in Westland schuilt een verhaal. Een verhaal dat voortkomt uit de cultuur, de traditie en de ontwikkeling van het Westland. Kenmerkend voor Westland zijn de grote sociale en economische kracht. De cultuur is er een van saamhorigheid, van voor elkaar opkomen en voor elkaar instaan. Westland heeft vele vrijwilligers en een rijk verenigingsleven. De innovatiekracht van Westlandse ondernemers is sterk. De traditie is dat we altijd verder willen springen dan de polsstok lang is en daardoor ook heel ver komen.

Ingeklemd in de driehoek Rotterdam, Delft en Den Haag, met het Industrieel Havencomplex the Port of Rotterdam binnen gezichtsveld, heeft het Westland zich geheel onafhankelijk ontwikkeld tot een hecht complex van hightech - steeds duurzamere - productie van ‘food and flowers’. Er worden nieuwe rassen en soorten van groenten, fruit en bloemen veredeld die wereldwijd worden afgezet. Wat we neerzetten zijn nieuwe duurzame verpakkingen, slimme logistiek en afzet, gebruik van aardwarmte en kassen die energie leveren en door circulaire systemen water, CO2 en warmte recirculeren in het bedrijf of naar woonhuizen. Alle in Westland aanwezige activiteiten versterken elkaar en zullen verder versterkt moeten worden om de ambities van de toekomst waar te maken: Westland als hét internationale centrum van de glastuinbouw op het gebied van kennis, opleiding en innovatie, van waaruit een bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van wereldvraagstukken op het gebied van voedsel, gezondheid en duurzaam gebruik van water en energie.

Ontstaan uit een samenvoeging van vijf gemeenten, elf dorpen, is Westland nu een stad van ruim 105.000 inwoners. En die stad ontwikkelt door.

Stadhuis en stadskantoor

‘Huis van de samenleving’ was het motto dat architect Frederieke van Alphen van het Delftse Architectenbureau Cepezed aan het nieuwe huis van de gemeente Westland in Naaldwijk gaf. Het bestaat uit twee gebouwen. Enerzijds het stadhuis aan de Verdilaan, waar de Westlanders terecht kunnen voor de dienstverlening van de gemeente en de gemeenteraad, de fracties, het college van burgemeester en wethouders en het Historisch Archief zetelen. Anderzijds het stadskantoor voor de ambtenaren aan de Laan van de Glazen Stad. Architectonisch zijn het twee gebouwen die sterk overeenkomen, met meerdere functies, vooral gericht op het versterken van de verbondenheid met de Westlanders. Het huis van de samenleving heeft een doel: de belangen van de Westlanders en Westland zo efficiënt en effectief mogelijk te dienen. In de gebouwen herken je wat wij als Westland zijn, wie we zijn en waar we voor gaan, langs de lijn van onze kernwaarden: transparant, verbindend, mensgericht, duurzaam en groei.

Transparant: De Westlander is nuchter, oprecht en recht voor zijn raap. Dat wordt ook van de gemeente verwacht. De openheid in beide gebouwen stimuleert tot transparant werken. Laten zien wat je doet en vertellen waarom. Zelfs het college vergadert iedere dinsdag duidelijk zichtbaar in het stadskantoor aan de Verdilaan, zoals ook de raad zijn werk volledig zichtbaar voor de buitenwereld doet.

Verbindend: Wat we in Westland doen, doen we met elkaar. Dan kom je verder. Samenwerken zit in onze genen. De gemeente met de Westlanders; inwoners en bedrijven, onderwijs-, zorg- en veiligheidsmensen, jong en oud.

Mensgericht: We zijn een stad, maar de dorpen en de mensen die daar wonen blijven centraal staan. Ook al zijn onze gebouwen groot, de menselijke maat is ons uitgangspunt.

Duurzaam: Westlanders kijken over grenzen heen, zijn toekomstgericht en dus duurzaam. Onze gebouwen zijn uiterst duurzaam ingericht. En we stimuleren iedereen in Westland om duurzaam te produceren, te bouwen en te leven.

Groei: Westland groeit, en de gemeente groeit mee. Steeds betere en snellere dienstverlening, dát is ons keurmerk.

Met deze kernwaarden in het achterhoofd koos de architect voor het huis van de samenleving de metafoor van de kas. Hoe kan het ook anders in de glazen stad Westland. De karakteristieken van de kas zie je overal: veel glas, gedurfde constructies, duurzame oplossingen voor energie, licht, warmte en water. Enorme ruimtes, waar het nieuwe werken en het nieuwe ontmoeten centraal staan. Geen vaste plek meer bij je computer maar onderweg naar een bespreking met een collega, je laptop onder je arm.

Met de ingebruikname van het Stadhuis en Stadskantoor eind augustus 2017 is de eenwording van de vijf gemeenten afgerond. De Glazen Stad Westland is nu een échte stad.