Uitbreiding ABC Westland

Bedrijventerrein ABC Westland ligt in Poeldijk. Het uit te breiden gedeelte ligt naast het bestaande bedrijventerrein, tussen het Wenpad en de Arkelweg.

Waarom uitbreiden?

Vanuit Westland is er een groot tekort aan bedrijventerreinen die verbonden zijn aan de tuinbouw. Dit tekort geldt voor de uitbreiding van bestaande, maar ook voor nieuwe bedrijven. Wij willen deze bedrijven behouden voor de regio en onze internationale greenportfunctie versterken. Daarom werken we mee aan de uitbreiding van ABC Westland. De aansluiting op het bestaande bedrijventerrein is belangrijk omdat bedrijven dan kunnen samenwerken.

Wonen en werken

Op het bestaande ABC Westland en het nieuwe bedrijventerrein werken lokale en buitenlandse werknemers. Op het nieuwe bedrijventerrein komen woningen voor ongeveer 400 arbeidsmigranten. Zo kunnen zij wonen en werken op dezelfde locatie.

Procedure bestemmingsplan

Iedereen heeft vanaf 22 december 6 weken de tijd gehad om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een reactie op het besluit van de gemeente om het ontwerp bestemmingsplan te wijzigen. Na deze periode van zes weken worden de ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt afgewogen of de zienswijzen aanleiding geven om het bestemmingsplan aan te passen.

Na deze beoordelingsperiode gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad. Is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. De gemeente kan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Bekijk voor meer informatie over de uitbreiding de website van ABC Westland.

 • Nadat het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage heeft gelegen beoordeelt de gemeente de binnengekomen zienswijzen. Als dat kan, past de gemeente het plan aan.
 • Begin van het derde kwartaal (2024) gaat het plan met eventuele wijzigingen naar de gemeenteraad. Na het vaststellen van het bestemmingsplan door de raad ligt het plan 6 weken ter inzage. U kunt dan in beroep gaan.
 • Als er beroep wordt ingediend dan kijkt de Raad van State naar het beroep. De rechter beslist uiteindelijk of de ingediende bezwaren terecht zijn. Als dat zo is, besluit de gemeente of het bestemmingsplan aangepast wordt.
 • Als er geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan 6 weken na het besluit van de raad klaar en onherroepelijk. Dat betekent dat er geen zienswijzen of bezwaren meer mogelijk zijn.
 • ABC Gebiedsontwikkeling wil na het onherroepelijk worden van het bestemmingplan beginnen met de uitbreiding van bedrijventerrein ABC Westland.

De uitbreiding zorgt voor meer verkeer. Dat komt door vrachtverkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Het vrachtverkeer rijdt verspreid over de dag. Een deel van de werknemers woont op het terrein en rijdt dus niet naar het werk.

ABC gebiedsontwikkeling heeft onderzoek gedaan naar de plekken waar het verkeer vastloopt. Uit dit onderzoek blijkt dat rond het jaar 2030 aanpassingen gedaan moeten worden aan de wegen in de omgeving van ABC Westland. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Daarvoor voeren wij gesprekken met onze buurgemeente Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Samen zijn wij verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid en doorstroming in deze regio.

 • Het vrachtverkeer van en naar het nieuwe bedrijventerrein moet over het huidige ABC bedrijventerrein rijden en gebruik maken van de bestaande 2 rotondes op de Arkelweg. Vrachtverkeer mag niet over het Wenpad naar het nieuwe bedrijventerrein rijden.
 • Het vrachtverkeer mag alleen via een brug het Wilgenpad oversteken. Zo heeft het personenverkeer op het Wilgenpad geen last van het vrachtverkeer.
 • In het plan staat dat er langs het Wilgenpad verlichting komt.
 • Met de uitbreiding komt er een extra verlichte oversteek op de Arkelweg. Voetgangers en fietsers kunnen zo veilig de Arkelweg oversteken.
 • In het plan wordt een deel van het fietspad langs de Arkelweg het plangebied in gelegd. Zo wordt het voor fietsers veiliger. Met de nieuwe oversteek kan dit verkeer sneller en veiliger de Arkelweg oversteken.
 • Als het plan wordt uitgevoerd komt er door de ecologische groenzone langs het Wenpad een pad. Zo kunnen wandelaars ook genieten van deze nieuwe natuur.

De afstand tussen de Wennetjessloot (langs het Wenpad) tot aan de nieuwe bedrijven is minimaal 50 meter. De afstand tussen de nieuwe bedrijven en achtertuinen van de woningen aan het Wenpad is minimaal 37 meter. Daartussen is een groene ecologische strook, met groen en water opgenomen in het plan.

In het plan is plaats gemaakt voor ongeveer 400 arbeidsmigranten. De locatie wordt zo ingericht dat er binnen en buiten genoeg ruimte is om fijn te wonen en te verblijven. De woningen zijn bedoeld voor arbeidsmigranten die werken bij de bedrijven op ABC Westland.

In het plan staat dat er rond het bedrijventerrein groen en water wordt aangelegd. Door het maken van een ecologische groenzone langs de Wennetjessloot en om het plangebied heen komt er extra groen en water bij. Deze strook wordt ook toegankelijk voor wandelaars. Op het bedrijventerrein is aandacht voor duurzaamheid. In de plannen komt er groen op de daken en zonnepanelen.