Regeling Topsportfonds Westland

Om een aanvraag te doen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Doelstelling

Het verstrekken van bijdragen aan Westlandse topsporters die vanwege financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport.

Doelgroep

 • sporters in bezit van een A, HP, selectie- of talentstatus van NOC*NSF
 • woonachtig in Westland of met een aantoonbare affiniteit met het Westland
 • ingeschreven bij Den Haag Topsport

Procedure

 • de sporter dient een intakegesprek gehad te hebben bij Den Haag Topsport. Als dit gesprek nog niet heeft plaatsgevonden dient eerst een afspraak gemaakt te worden
 • aanvragen moeten altijd van te voren schriftelijk bij de gemeente Westland te worden ingediend via het aanvraagformulier. Dit formulier moet zijn voorzien van een gemotiveerd verzoek en een goede financiële onderbouwing (begroting)
 • de aanvraag dient door de sporter aantoonbaar te zijn getoetst bij de trainer/coach, sportbond, sportvereniging en/of trainingscentrum
 • de hoogte van de bijdrage wordt gerelateerd aan het belang van de activiteit voor de topsportcarrière van de aanvrager
 • de beslissing over het al of niet toekennen van de bijdrage wordt door de gemeente Westland schriftelijk aan de sporter medegedeeld
 • een toekenning geldt voor een kalenderjaar. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor daaropvolgende aanvragen of bedragen
 • de gemeente Westland stelt zich op het standpunt dat bij een aanvraag van derden (bedrijven, particulieren, de sporter zelf) eveneens een bijdrage mag worden verwacht. een positief toekenningsbesluit verplicht de sporter met een talentstatus daarom de aanvraag met begroting (=donatiedoel) aan te melden bij Talentboek
 • de bijdrage uit het Topsportfonds wordt uitgekeerd zodra op Talentboek het donatiedoel van de aanvrager is bereikt. Op het moment dat het beoogde donatiedoel niet wordt gehaald, vindt uitkering van de wel gerealiseerde middelen plaats zodra aanvrager een alternatief donatiedoel aandraagt dat een aantoonbare bijdrage levert aan de ontwikkeling naar een (inter)nationaal topsportniveau. De beslissing hierover ligt bij de gemeente Westland
 • bewijsmaterialen (originele rekening, afwijzingen zorgverzekeraar etc.) zijn opvraagbaar. De sporter dient de bewijsmaterialen voor een periode van 2 jaar te bewaren

Welke kosten komen in aanmerking

Uitsluitend aanvragen die betrekking hebben op activiteiten, middelen en faciliteiten die bijdragen aan de ontwikkeling naar een (inter)nationaal topsportniveau worden gehonoreerd. De sporter moet kunnen aantonen hiervoor geen of onvoldoende bijdrage te ontvangen in de vorm van subsidie, sponsoring of inkomen. Gedacht kan worden aan uitbetalingen voor trainingsstages, medische kosten of sportmaterialen. Het eigen risico van een sporter komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Hoogte van de uitkering

 • een uitkering is in de regel niet hoger dan € 1.000,- per jaar
 • een sporter komt in de regel 1x per jaar in aanmerking voor een uitkering
 • een sporter komt ten hoogte in drie opeenvolgende jaren in aanmerking voor een uitkering
 • het Topsportfonds kan voor het einde van het jaar leeg zijn. Aanvragen in het lopende kalenderjaar die hierna binnen komen, kunnen niet meer worden toegekend en zullen na bericht vervallen
 • voor sporters die in het bezit zijn van een A, HP- of selectiestatus wordt rekening gehouden met de eventuele extra bijdrage die zij van NOC*NSF ontvangen

Tegenprestatie

Bij toekenning uit het Topsportfonds worden van de sporter tegenprestaties de volgende verwacht:

 • de sporter draagt de naam van de gemeente Westland en de Stichting Topsport Westland positief uit
 • de sporter houdt de gemeente Westland en de Stichting Topsport Westland op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen
 • de sporter levert de gemeente Westland en de Stichting Topsport Westland een rechtenvrije actiefoto die door de gemeente Westland vrij gebruikt mag worden
 • de sporter stelt zich (in overleg) beschikbaar voor activiteiten van de gemeente Westland en Stichting Topsport Westland. Bijvoorbeeld: opening gezonde sportkantine of clinic voor inwoners met een beperking