Bodembeheernota

Het toepassen van grond en baggerspecie is gebonden aan het Besluit bodemkwaliteit. Elke gemeente mag zijn eigen beleidsregels vaststellen in een bodembeheernota. Hierdoor kan voor ieder gebied beleid worden opgesteld waarmee de grond zo optimaal mogelijk benut (of hergebruikt) wordt. Dit leidt tot een reductie van kosten voor grondverzet, voor zowel het bedrijfsleven als de overheid.
De meeste recente bodembeheernota (pdf, 21Mb) is door de gemeenteraad van Westland vastgesteld op 13 april 2021.

Bodemkwaliteitskaart

Onderdeel van een bodembeheerplan is de bodemkwaliteitskaart (pfd, 31Mb). Een bodemkwaliteitskaart kan worden opgemaakt op basis van historisch bodemgebruik en van de bodemopbouw. Een bodemkwaliteitskaart is opgedeeld in zones met verschillende chemische bodemkwaliteit; binnen een zone is de chemische bodemkwaliteit overal ongeveer gelijk. Tussen de zones verschilt dus de bodemkwaliteit.
Deze kaart is belangrijk voor het grondverzet. Vanuit de bodemkwaliteitskaart kan bij het plannen van een woongebied in een bepaald gebied in beginsel bepaald worden welke licht verontreinigde grond uit dat gebied mogelijk kan worden hergebruikt op een andere locatie. De ontvangende locatie kan bijvoorbeeld een (nieuw) industrieterrein zijn. Daarnaast wordt de bodemkwaliteitskaart ook gebruikt bij het uitvoeren van bodemonderzoeken en de aan- en verkoop van woningen.
Op een bijlage van de bodemkwaliteitskaart kunnen de locaties van uitgevoerde bodemonderzoeken vermeld staan.
 
Belangrijk is dat je grond binnen de betreffende klasse (schoon, licht verontreinigd, etc) binnen een gebied makkelijker en goedkoper kan verplaatsen.

Nota Bodembeheer Westland 2020-2030 vastgesteld

Naam            : Nota bodembeheer gemeente Westland (omvat ook bodemkwaliteitskaart)
Status            : Definitief
Publicatiedatum    : 16 april 2021
Reactietermijn    : vrijdag 30 april 2021 t/m donderdag 10 juni 2021
Artikel            : 1 van het besluit bodemkwaliteit

Omschrijving

Op 13 april 2021 heeft het gemeenteraad van Westland de nota bodembeheer gemeente Westland (2020-2030) vastgesteld.
Deze nota beschrijft de voorwaarden voor hergebruik van grond als 'bodem' in de gemeente. In de nota is gekozen voor gebiedsspecifiek beleid waarbij de bodem wordt verdeeld in verschillende functieklassen waaraan een bepaalde kwaliteit verbonden is. Door toepassing van dit beleid zal grondverzet door de gemeente en derden worden vereenvoudigd en wordt de kwaliteit van de bodem beschermd door toepassing van het “stand still beginsel”, waarbij de milieukwaliteit door menselijk handelen niet mag verslechteren.
De nota zal gedurende 6 weken van 30 april 2021 tot en met 10 juni 2021 ter inzage worden gelegd. Gedurende die tijd staat beroep open bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep instellen kan alleen als door degene die beroep instelt kan worden aangetoond dat die redelijkerwijs niet in staat was om in de ontwerpfase een zienswijze naar voren te brengen.

Wilt u de nota bekijken?

Zie onderstaand de bijlagen om de nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart te bekijken. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

Wilt u reageren op de nota?

U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:
-    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;
-    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

Bijlagen