Veelgestelde vragen

Hier vindt u een aantal veel gestelde vragen over de aanpak van de gemeente om glastuinbouwgebied te (be)houden.

De gemeente streeft ernaar om samen, in overleg tot een oplossing te komen bij strijdig gebruik. Dit voorkomt dat er handhavend opgetreden moet worden. Deze oplossingen zullen echter wel altijd moeten passen binnen de regelgeving waar de gemeente en de burgers zich aan moeten houden. Als het niet lukt om strijdige situaties in goed overleg te beëindigen, dan zal de gemeente handhavend optreden.

Handhaving is erop gericht om ervoor te zorgen dat de geldende regels worden nageleefd. In het geval van bestuurlijke handhaving maakt het gemeentebestuur daarbij gebruik van de bevoegdheden die zijn opgenomen in bestuursrechtelijke wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom (zie hieronder). Bestuurlijke handhaving is gericht op het voorkomen, dan wel het ongedaan maken van een overtreding. Het is niet gericht op straffen, maar op het herstellen van de gewenste situatie.

De gemeente heeft diverse middelen tot haar beschikking om ervoor te zorgen dat iemand die de regels heeft overtreden deze overtreding ongedaan maakt en verdere overtreding of herhaling voorkomt. De middelen die het meest gebruikt worden zijn het opleggen van een last onder dwangsom en het opleggen van een last onder bestuursdwang. De gemeente heeft in beginsel de vrijheid om te kiezen voor een last onder dwangsom of voor een last onder bestuursdwang.

Met het opleggen van een last onder dwangsom verplicht de gemeente de overtreder om een overtreding binnen een bepaalde termijn te beëindigen en herhaling van de overtreding in de toekomst te voorkomen. Als de overtreder de overtreding niet beëindigt en/of de overtreding toch herhaalt, dan ontstaat voor hem de verplichting om aan de gemeente een dwangsom te betalen. De dwangsom is bedoeld als een financiële prikkel om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. De hoogte van de dwangsom wordt afgestemd op de aard, ernst en duur van de overtreding. Dit kan betekenen dat een dwangsom bij een zware overtreding hoger is dan bij een lichte overtreding. De hoogte van de dwangsom staat altijd in verhouding tot de zwaarte van de geschonden belangen en de beoogde werking van de dwangsom. De exacte hoogte van de dwangsom kan verschillen en uiteenlopen van enkele honderden euro’s tot enkele tonnen aan euro’s.

Ook bij het opleggen van een last onder bestuursdwang verplicht te de gemeente de overtreder om een overtreding binnen een bepaalde termijn te beëindigen en herhaling van de overtreding in de toekomst te voorkomen. Als de overtreder de overtreding niet beëindigt en/of de overtreding toch herhaalt, dan kan de gemeente de overtreding zelf beëindigen. Een voorbeeld: iemand heeft zonder een vergunning een bouwwerk gebouwd op een plek waar dat niet mag. De gemeente is niet bereid om alsnog een vergunning te verlenen en legt een last onder bestuursdwang op, waarin de overtreder wordt verplicht het gebouw binnen 4 weken af te breken. De overtreder laat het gebouw echter staan en voert de opgelegde last dus niet binnen de gestelde termijn uit. Hierdoor ontstaat voor de gemeente de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen en het gebouw zelf te (doen) verwijderen/slopen. De kosten hiervan worden verhaald op de overtreder.

De strijdigheden worden aangepakt overeenkomstig de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde prioritering. Dit betekent dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Het kan echter voorkomen dat gelijke gevallen niet gelijktijdig worden aangepakt. Dit is het gevolg van de beschikbare handhavingscapaciteit en het feit dat er nu eenmaal veel strijdigheden zijn. Alleen binnen de Boomawatering zijn er bijvoorbeeld al tientallen bekende strijdigheden. Deze zullen allemaal worden beoordeeld en gelijke gevallen zullen gelijk worden behandeld, maar het is onmogelijk om al deze dossiers gelijktijdig op te pakken. Er moet ergens een begin worden gemaakt. Het doel is en blijft echter om alle strijdigheden te beëindigen.