Cluster Beleid

Het cluster Beleid speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein. Hierbij werkt het cluster Beleid samen met de eigen gemeentelijke uitvoering, met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Het college of de raad bepaalt de richting.

Het cluster bestaat uit verschillende teams die intensief met elkaar werken. In deze teams vinden kaderstellende, maar ook een regisserende, stimulerende en faciliterende werkzaamheden plaats. Dit afhankelijk van de gemeentelijke positie en keuzes.

Centraal staat het maatschappelijk resultaat dat we met elkaar willen bereiken. Dit doen we door middel van opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering langs de lijnen van de maatschappelijke opgaven. De collega’s in het cluster Beleid volgen hierbij de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en hebben intensieve contacten in de samenleving, zodat tijdig op deze ontwikkelingen geanticipeerd kan worden.

De teams binnen Cluster Beleid:

Team Samenleving is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein, Wonen en Voorzieningen. Het gaat hierbij om de jeugdzorg, zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, woonbeleid, scholenbouw, cultuur, sport, arbeidsmarkt, onderwijs, kinderopvang. Ook is het accounthouderschap verbonden partijen en het contractmanagement sociaal domein belegd bij het team Samenleving. Wij werken in regionaal verband samen met andere gemeenten en de markt.

In team Economie, Ruimte en Mobiliteit werken beleidsadviseurs en accounthouders samen aan thema’s als Greenport, Herstructurering glastuinbouw, Bedrijventerreinen, Retail, Horeca en toerisme en Mobiliteit. Verduurzaming, energietransitie, kennis en innovatie zijn daarbinnen belangrijke speerpunten. Binnen het taakveld Ruimte wordt gewerkt aan ruimtelijke visies en plannen door stedenbouwkundig adviseurs en juridisch beleidsmedewerkers. De invoering van de Omgevingswet is de komende jaren een belangrijke uitdaging.

Samen met inwoners en bedrijven werkt het team Veiligheid & Duurzaamheid aan een veilige en duurzame leefomgeving. Dit doen wij door samen met partners ontwikkelingen te volgen en door te vertalen naar zichtbare en uitvoerbare oplossingen voor de gemeente Westland. Binnen het taakveld Veiligheid werken we aan veilige en leefbare dorpen, jeugd en veiligheid, veilig recreëren en ontspannen en het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Bij het taakveld Duurzaamheid werken we aan energie, water en waterkwaliteit, klimaat, ondergrond (bodem), milieu en groen.

Bureau Clusterdirecteur is het centrale aanspreekpunt binnen het cluster. Wij ondersteunen de doorontwikkeling van de organisatie en het cluster Beleid, adviseren en ondersteunen het cluster en de clusterdirecteur in het bijzonder. De P&C-cyclus is een ander belangrijk onderwerp waar wij ons mee bezig houden.

Wil jij je inzetten voor sociale en maatschappelijke vooruitgang, een sterke economie en een leefbare gemeente? Kom werken voor Westland bij het cluster Beleid. Kijk of er vacatures zijn.