Cluster Dienstverlening

In het cluster Dienstverlening staat de behoefte van bewoners en organisaties centraal. Op basis daarvan geeft cluster Dienstverlening informatie en leveren zij verschillende diensten.

Het cluster Dienstverlening is het gezicht van de gemeente voor bewoners en organisaties. Het cluster levert een groot en divers producten- en dienstenpakket. Denk aan het afgeven van paspoorten, voltrekken van huwelijken en het organiseren van verkiezingen.

Het cluster omvat ook het klantcontactcentrum, bedrijven- en omgevingscontactcentrum en een eigen Westlands historisch archief. Daarnaast bedienen zij het sociaal domein met o.a. bijstand, schuldhulpverlening, budgetbeheer, uitkeringsadministratie, leerplicht, jongeren, TOZO, WMO en leerlingenvervoer.

Het cluster Dienstverlening bestaat uit de volgende teams:

Dit team bestaat uit de taakvelden Kwaliteit en Juridisch. Draagt zorg voor de verwerking van bezwaar en beroep, juridische advisering en de kwaliteitszorg. Is de vraagbaak voor diverse disciplines bij het cluster Dienstverlening en daarom breed georiënteerd met verschillende specialisaties.

Het aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen die vragen hebben over hun ruimtelijke initiatieven en wonen. Beantwoordt vragen over vestigingsmogelijkheden, bouw- en verbouwmogelijkheden en bouwprojecten. Informeert en adviseert over de procedures in het kader van de Wabo, de ruimtelijke ordening, de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en gebiedsontwikkeling. Behandelt aanvragen over de Leegstandwet, huisvestingsvergunningen, starters- en blijversleningen. Verantwoordelijk voor het woningzoekendensysteem voor nieuwbouwkoopwoningen, het proces rondom nieuwe straatnamen, het toekennen van (huis)nummeraanduiding en het afhandelen van een urgentieverklaring voor woningzoekenden.

Naast de gemeentelijke website is het Klantcontactcentrum (KCC) de centrale toegang van de gemeente voor inwoners, bedrijven en instellingen die informatie, een product of dienst nodig hebben. Verantwoordelijk voor het eerstelijns klantencontact voor balie en telefonie en internetvragen. Verzorgt de eerste beantwoording van vragen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen.

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor ondernemers. Beoordeelt aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en voert het beheer uit over de uitkeringen. Team Inkomen verzorgt daarmee de inkomenskant van de Participatiewet. De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met Patijnenburg en collega’s van schuldhulpverlening, leerplicht en voortijdig schoolverlaters, zet team Inkomen in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering. Zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving.

Team Zorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en het Leerlingenvervoer. Biedt burgers informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Werkt integraal aan de doelstelling om de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en participeren in de eigen omgeving.

Een team van ruim 30 collega’s met specialisaties op het gebied van Schuldhulpverlening, Budgetbeheer, Vroegsignalering, Leerplicht, Jongeren en Voortijdig Schoolverlaters. Dit team werkt onderling intensief samen zodat inwoners zo goed en efficiënt mogelijk geholpen worden. Met meerdere toetsers en een eigen trainer waarborgt team Participatie de kwaliteit om zo het verschil te maken voor de inwoners.

Het Historisch Archief Westland (HAW) is één van de belangrijkste beheerders van het culturele erfgoed van de gemeente Westland. Beheert 2,7 kilometer archieven en talloze collecties waaronder afbeeldingen, boeken, kranten, bouwtekeningen, films en andere bronnen. Geeft een actieve visie op toekomstig beheer en gebruik van digitale collecties. Heeft als wettelijke taak het beheren, behouden en ter beschikking stellen van het gemeentelijke archief.

Dit team, dat bestaat uit zo’n 20 collega’s, levert administratieve ondersteuning aan de inkomens- en zorgconsulenten, verzorgt de uitkeringen en bijzondere bijstand, verwerkt rapportages en archiveert deze. Dit team is verrijkt met de specialisaties Inburgering en Handhaving en dus van vele markten thuis in de ondersteuning aan collega’s en dienstverlening naar burgers.

Vervult alle taken op het gebied van de Basisregistratie Personen (BRP), naturalisatie, verkiezingen en producten en diensten van de burgerlijke stand. Inwoners kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld eerste inschrijving in Nederland, naamswijzigingen, huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Arbeidsmigranten die meer dan 4 maanden in Westland gehuisvest zijn, worden tijdens speciaal georganiseerde inschrijfavonden ingeschreven door Team Burgerzaken.

Verantwoordelijk voor het eerste klantencontact aan de balie en wettelijke taken op het terrein van Burgerzaken. Het team varieert in grootte tussen de 12 en 17 medewerkers (vast en flexibel). Omdat gemeente Westland een RNI-gemeente is, verstrekt dit team een Burgerservicenummer (BSN) aan niet-ingezetenen.

Verantwoordelijk voor alle inkomende post, zowel fysiek als digitaal. Alle post wordt door dit team gedigitaliseerd, voorzien van metadata en doorgeleid naar de juiste teams en collega’s binnen de organisatie.

Is het centrale aanspreekpunt binnen het cluster Dienstverlening, ondersteunt de clusterdirecteur, verzorgt de kwaliteitsborging van bestuurlijke stukken en regisseert ontwikkelopdrachten.

Bekijk onze vacatures

Wil jij het visitekaartje zijn van de gemeente Westland voor inwoners en bedrijven? Kom werken voor Westland bij het cluster Dienstverlening. Kijk of er vacatures zijn.