Cluster Ruimte

Het cluster Ruimte is verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling in gemeente Westland. Binnen dit cluster zetten 8 teams zich in voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Dat is best een uitdaging. Aan de ene kant biedt gemeente Westland haar inwoners een prettige, afwisselende woonomgeving. Met alle ruimte voor recreatie en ons actieve verenigingsleven. Aan de andere kant biedt onze gemeente veel ruimte aan innovatieve en duurzame glastuinbouw. Daarmee zijn we een belangrijke economische motor voor Nederland.

Die twee kanten komen samen in het werk van het cluster Ruimte. De verschillende teams zetten zich samen in voor een leefbare, bereikbare en bloeiende leefomgeving. Van idee tot realisatie. Inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement.

Cluster Ruimte bestaat uit de teams:

Is opdrachtgever van alle activiteiten die een ruimtelijke (uitvoerings)component hebben. Verantwoordelijk voor de strategie en programmering van gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte en van het gemeentelijk vastgoed- en grondbezit. Daarnaast adviseert het team over meer complexe beheer- en uitvoeringsvraagstukken voor de openbare ruimte, verkeer, vastgoed en grondzaken.

Maakt plannen voor grote woonwijken, nieuwe bedrijventerreinen en complexe infrastructuur. Van verkenning met diverse stakeholders en het tekenen en doorrekenen van het optimale plan tot concrete realisatie. Deze gebiedsontwikkelingen doen we zelfstandig via grondexploitaties, samen in PPS-constructies of door het begeleiden van initiatieven uit de markt.

Het Ingenieursbureau realiseert complexe civieltechnische, cultuurtechnische en vastgoedprojecten. Verzorgt integrale projectsturing, technische advisering, omgevingsmanagement en -communicatie. Professionele opdrachtverlening (intern en aan de markt). Zorgt voor goed inzicht in de verschillende belangen van samenwerkende partners, zodat participatieprojecten in de openbare ruimte goed verlopen met oog op de Participatiewet.

Onderhoudt o.a. het Noordzeestrand, de begraafplaatsen, de sportvelden, recreatiegebieden, de woonwijken, de speeltoestellen, het straatmeubilair, de winkelgebieden, zamelt het huisvuil in, faciliteert de inname van grofvuil op de afvalbrengstations, verzorgt de gladheidsbestrijding, verleent faciliteiten bij evenementen en draagt zorg voor het afhandelen van calamiteiten in de buitenruimte.

Beheert en onderhoudt civieltechnische werken, zoals wegen en riolering, en beheert en verhuurt gemeentelijk vastgoed.

Het team Omgevingsvergunningen, Toezicht en Erfgoed is belast met de behandeling van aanvragen Omgevingsvergunningen met de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik, aanleggen, kap, uitweg/inrit, afwijking bestemmingsplan en monumenten.

Onze juridische professionals zoeken uitdaging in hun vakgebied, maar veelal ook in de niet-juridische aspecten van het vak: advisering en beïnvloeding van opdrachtgevers, het samenspel tussen college en gemeentelijke adviseurs, en het politieke spel rond de Raad en het College. Dit team is thuis in het adviseren in een bestuurlijke context. Daarnaast beheert het de areaalgegevens, beheersystemen en geo-informatie.

Richt zich op de administratie en registratie voor onder meer projecten, programma's, verhuur vastgoed, grafrechten en reiniging. Biedt ook sturingsinformatie en rapportages ten behoeve van het clustermanagement.

Wil jij bijdragen aan een prettige leefomgeving voor iedereen die in de gemeente woont en werkt? Kom werken voor Westland bij cluster Ruimte. Grote ambities, informele sfeer. Kijk of er vacatures zijn.