Kinderopvang

Er zijn meerdere mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen voor de kosten van de kinderopvang. U leest er meer over op deze pagina.

Daarnaast kunt u hier uw kinderopvang laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Bij de Belastingdienst kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van geregistreerde kinderopvang. Dit wordt de kinderopvangtoeslag genoemd. Meer informatie hierover leest u op de website van de Belastingdienst. Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Zijn de kosten voor uw kinderopvang hoger dan de toeslag die u van de Belastingdienst ontvangt? In een aantal situaties kunt u via de gemeente Westland een extra tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang ontvangen. Dit noemen we tegemoetkoming KOA-kopje.

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming KOA-kopje als u en de kinderopvang aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u staat ingeschreven in gemeente Westland; en,
 • het kinderdagverblijf, het gastouderbureau of de buitenschoolse opvang van uw kind(eren) is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Kinderopvang bij een oppas of bij een familielid is niet geregistreerd en hier kunt u geen toeslag of tegemoetkoming voor aanvragen;

De tegemoetkoming KOA-kopje kunt u aanvragen als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en is bedoeld voor:

 • ouder(s) die een re-integratietraject volgen en die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ) of Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • minderjarigen ouders (onder de 18 jaar) die scholing of een opleiding volgen en algemene bijstand (kunnen) ontvangen
 • inburgering plichtige, welke een inburgeringscursus volgt
 • student(en) met kind(eren), die een erkende cursus of opleiding volgen
 • de ouder(s) die werkt en nog een aanvullende uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ
 • u kunt in aanmerking komen voor een stimulerende afbouwregeling als u (beiden) werkt en minder dan 2 jaar geleden bent uitgestroomd uit een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ en het gezinsinkomen minder bedraagt dan 120% van de normen zoals genoemd in paragraaf 3.2. van de Participatiewet en het vermogen minder bedraagt dan het grensbedrag zoals genoemd in art. 34, derde lid van de Participatiewet. U kunt deze normen bekijken op onze website bij het Normenoverzicht

Voldoet u aan de voorwaarden?  Dan kunt u binnenkort via deze pagina een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming KOA-kopje. Met behulp van een e-formulier verstrekt u de gegevens die de gemeente nodig heeft om uw recht op een tegemoetkoming te beoordelen. Het formulier is op dit moment nog in ontwikkeling en zal zodra deze klaar is op deze pagina geplaatst worden. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, dan kunt u bij een sociaal-medische indicatie (SMI) toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de kosten voor de kinderopvang vanuit de gemeente.

Deze regeling is van toepassing op ouder(s)/verzorger(s):

 • die volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens woonachtig is/zijn in de gemeente Westland en
 • die tot de categorie personen behoort/behoren met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking en
 • voor wie op advies van een adviesorgaan is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken of
 • ten aanzien van wie door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen adviesorgaan is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is

Om een noodzaak, ook wel indicatie genoemd, vast te kunnen stellen, vraagt de gemeente een medisch advies op.

U komt alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming SMI als het kinderdagverblijf, het gastouderbureau of de buitenschoolse opvang van uw kind(eren) geregistreerd is bij de gemeente. Kinderopvang bij een oppas of bij een familielid is niet geregistreerd en hier kunt u geen tegemoetkoming voor aanvragen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u binnenkort via deze pagina een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie (SMI). Met behulp van een e-formulier verstrekt u de gegevens die de gemeente nodig heeft om uw recht op een tegemoetkoming te beoordelen.

Het formulier is op dit moment nog in ontwikkeling en zal zodra deze klaar is op deze pagina geplaatst worden.

Aanvragen en wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) loopt via de gemeente. Gebruik hiervoor de formulieren van de rijksoverheid. De formulieren stuurt u op naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
[email protected]