Sloopmelding

Wilt u een bouwwerk slopen en komt daarbij meer dan 10m3 sloopafval en/of asbest vrij? Dan moet u een sloopmelding doen. In sommige gevallen moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit slopen. Particulieren kunnen asbest zelf verwijderen onder bepaalde voorwaarden zoals vermeld in de flyer slopen van asbest (pdf 2,6mb).

Aanvragen

Een sloopmelding kan digitaal worden ingediend bij het omgevingsloket online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig om nieuwe aanvragen op te stellen en toegang te krijgen tot lopende aanvragen bij het omgevingsloket online. U kunt de aanvraag ook schriftelijk indienen, het formulier vindt u onderaan deze pagina.

Kosten

Kosten sloopmelding
Soort productKosten
SloopmeldingGratis
Vergunningplichtige sloopactiviteiten € 189,65
 • Regel het schriftelijk

  U kunt gebruik maken van het formulier sloopmelding (pdf).

  Vul het formulier in en stuur het op naar:
  Gemeente Westland
  Bedrijven- en omgevingsloket
  Postbus 150
  2670 AD  Naaldwijk

 • Wat heeft u nodig voor de aanvraag?
  • naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van toepassing, van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk
  • naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien de uitvoerder een ander persoon is dan bedoeld onder a
  • adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan
  • de data, de tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden
  • een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7
  • een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen
  • indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport is vereist, het rapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van dat besluit dan wel een eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van dat besluit, en
  • indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval zal vrijkomen dat ter plaatse zal worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.
 • Gewijzigde regels

  Tot 1 april 2012 was het nodig om voor het slopen en/of het verwijderen van asbest een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen aan te vragen. In enkele gevallen konden particulieren volstaan met een sloopmelding of was de sloopactiviteit vergunningvrij.

  Met de komst van het Bouwbesluit 2012 is de vergunningplicht, zoals opgenomen in de gemeentelijke Bouwverordening, komen te vervallen. Uitzondering hierop is wanneer het slopen een monument of een beschermd dorps- en stadsgezicht betreft of wanneer er een sloopregeling in het bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is opgenomen. Dan blijft de vergunningplicht in stand. In de overige gevallen kan volstaan worden met een sloopmelding.

 • Wanneer een sloopmelding?

  Een voornemen tot slopen, waarbij naar redelijke inschatting de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³ zal bedragen en/of asbest wordt verwijderd, dient gemeld te worden aan de gemeente. Het voornemen tot slopen dient ten minste vier weken voor aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden schriftelijk gemeld te worden aan de gemeente.

  Ook is een sloopmelding nodig voor:

  • het geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn niet zijnde dakleien
  • verwijderen van asbesthoudende vloertegels
  • verwijderen van niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woonfunctie of een nevenfunctie daarvan
 • Wanneer vergunningplichtig?

  U bent vergunningplichtig wanneer:

  • het slopen betrekking heeft op een monument
  • er een sloopregeling is opgenomen in het bestemmingsplan
  • de beheersverordening of een voorbereidingsbesluit of indien de sloopactiviteit plaatsvindt in een beschermd dorps- stadsgezicht

  Vraag hiervoor een omgevingsvergunning aan.

 • Wanneer vergunnings- of meldingsvrij?

  In uitzonderlijke gevallen is er sprake van een vergunningvrije activiteit waarvoor ook geen sloopmelding nodig is. Dit is wanneer er minder dan 10 m³ sloopafval (mag geen asbest bevatten) vrijkomt of indien het slopen uitsluitend bestaat uit het in het kader van de uitoefening van een bedrijf geheel of gedeeltelijke verwijderen van asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen, beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen, rem- en frictiematerialen, pakkingen uit verbrandingsmotoren of pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW. Tevens is er geen meldingsplicht voor het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk en indien er sprake is van een aanschrijving of bij een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.