Grondwater

De gemeente is samen met Rijkswaterstaat, de provincie en het Hoogheemraadschap Delfland verantwoordelijk voor de grondwaterstanden in de openbare ruimte. Als perceeleigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand op uw eigen perceel en voor het nemen van maatregelen om de grondwaterstand te verhogen of te verlagen en het beschermen van de woning tegen het indringen van vocht.

Op deze pagina leggen we meer uit over grondwater, grondwaterproblemen en wet - en regelgeving.

We helpen u graag verder mocht u vragen hebben over de openbare ruimte of op een particulier perceel problemen hebben.

Melding doen over grondwater

Wilt u een melding doen over de grondwaterstand in de openbare ruimte of wilt u advies over de grondwaterstand op een particulier perceel? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14 0174 of maak een melding:

Grondwateroverlast en grondwateronderlast

Te hoge grondwaterstanden kunnen zorgen voor vochtproblemen in en rond een woning. Dit maakt het wonen onprettig, maar kan ook schade en gezondheidsklachten veroorzaken. Op deze pagina leest u er meer over.

In openbaar terrein zien we de gevolgen van een te hoge grondwaterstand aan beschadigde wegen (door opvriezen van de weg), drassige parken en een verslechterde gezondheid van bomen en/of planten.

Te lage grondwaterstand

Niet alleen een te hoge grondwaterstand kan problemen met zich meebrengen. Een te lage grondwaterstand kan slechte groeiomstandigheden voor planten, inklinking van de bodem en bij oudere woningen zelfs funderingsschade veroorzaken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Het reguleren (op gewenst niveau brengen) van het grondwaterpeil op eigen perceel is maatwerk. Ieder pand is anders. Het is mogelijk om bouwkundige maatregelen of geohydrologische (stroming van water in de ondergrond) maatregelen te treffen. Hieronder laten we zien waaraan u kunt denken, maar vraag altijd een deskundige om advies. 

Houd er altijd rekening mee dat het wijzigen van het grondwaterniveau indirect het niveau van het perceel ernaast kan beïnvloeden.

Wetgeving

In de Waterwet is een gemeentelijke zorgplicht opgenomen voor het grondwater. Hierin staat dat de gemeente aanspreekbaar is voor grondwaterzaken.

Volgens de bouwregelgeving moeten ondergrondse gebruiksruimten waterdicht zijn. Een voorbeeld daarvan is een souterrain. Meer informatie over de eisen die gesteld worden aan het weren van vocht in het bouwbesluit zijn te vinden op deze pagina.

Lozen overtollig grondwater

Wanneer u overtollig grondwater wilt lozen, kunt u onder voorwaarden een aansluiting op het stelsel aanvragen. Dit wordt alleen goedgekeurd als het grondwater niet op een andere manier kan worden afgevoerd of verwerkt.

Inzicht in het grondwaterpeil

U kunt er als perceeleigenaar voor kiezen om het grondwaterpeil op uw perceel te meten met peilbuizen. Als u wilt weten wat het grondwaterpeil bij u in de buurt is, dan kunt u online ook het gemeentelijke grondwatermeetnet raadplegen. Dit meetnet bestaat uit peilbuizen die de grondwaterstand registreren.

Klimaat en beleid

In de toekomst krijgen we steeds meer te maken met intensieve neerslag en droge zomers. Dit heeft gevolgen voor de grondwaterstanden. Het landelijk beleid vraagt ons hemelwater te bergen en vertraagd af te voeren, zodat het grootschalige watersysteem minder belast raakt tijdens intensieve neerslag en de gevolgen door inklinking (zakken) van de bodem tijdens droogte beperkt blijft.

Opvangen hemelwater

In principe is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het opvangen en bergen van het hemelwater dat op zijn perceel valt. Als we allemaal meewerken aan het opvangen van hemelwater, zorgen we ervoor dat het watersysteem tijdens pieken minder belast raakt.