Grondwater

De gemeente is samen met Rijkswaterstaat, de provincie en het Hoogheemraadschap Delfland verantwoordelijk voor de stand van het grondwater in de openbare ruimte. Heeft u grond? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de stand van het grondwater. U moet maatregelen nemen om te zorgen dat het grondwater niet te hoog of te laag staat. Ook moet u de woning beschermen tegen vocht. Op deze pagina leggen we meer uit over grondwater, problemen met het grondwater en wet - en regelgeving.   

We helpen u graag verder als u vragen heeft over de openbare ruimte of als u problemen heeft op eigen grond. 

Melding over grondwater

Wilt u een melding doen over de stand van het grondwater in de openbare ruimte of wilt u advies over de stand van het grondwater in eigen grond? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14 0174 of meld het online.

Melding maken

Verschillende zaken hebben invloed op de hoogte van het grondwater in een gebied. We zetten ze op een rij: 

 • Bodemgesteldheid en schijnwaterstand. Een bodem met veel kleilagen laat soms slecht water door. Het kan zijn dat water op een ondiepe kleilaag in de bodem blijft liggen. Dit noemen we schijnwaterstand.
 • Afstroming of afwenteling. Als er sprake is van afstroming van hemelwater naar een naastgelegen perceel, spreekt men over afwentelen. Dit kan bij de buren tot problemen lijden. Een verkeerde afstroming van hemelwater uit de tuin kan ook voor vocht of wateroverlast zorgen in de kruipruimte.
 • Kwel. Grondwater kan soms onder druk naar het oppervlak komen. Dit noemt men kwel.
 • Drainage. Drainage is een geperforeerde buis die in de bodem wordt aangelegd om het grondwaterpeil te reguleren.
 • Grondwateronttrekkingen. Als grondwater uit de bodem wordt weggepompt spreekt men over grondwateronttrekkingen. Dit vindt bijvoorbeeld plaats bij bouwwerkzaamheden of voor zoetwatervoorzieningen.
 • Ondergrondse bouwwerken. Ondergrondse bouwwerken, zoals garages of damwanden, kunnen soms een belemmering vormen in de grondwaterstromen.
 • Weersomstandigheden en klimaatverandering. Met klimaatverandering worden de weersomstandigheden extremer. Er komen drogere zomers met periodes van hevige neerslag. Tijdens droge zomers kan het grondwaterpeil zakken. Hierdoor kan meer ruimte komen om de hevige neerslag op te vangen in de bodem.
 • Wijze van bouw- en woonrijp maken. Zie ook bodemgesteldheid en schijnwaterstand. Soms komt het voor dat de bodem onvoldoende hemelwater doorlaat doordat de kleilagen samengedrukt zijn of klei uit de bodem aangebracht is op particuliere percelen.
 • Het dempen van afwateringskanalen. Het grondwater wordt beïnvloed door het oppervlaktewater. Als een afwateringskanaal wordt gedempt, kan het grondwaterpeil veranderen.
 • Bodemdaling. In het Westland speelt bodemdaling in een aantal gebieden een grote rol. Het inklinken (zakken) van de bodem wordt veroorzaakt doordat een veenlaag of kleilaag te droog wordt. Als gevolg van bodemdaling kan het maaiveld dichter op het grondwaterpeil komen te liggen, waardoor er meer risico’s op wateroverlast ontstaan.
 • Lekkende leidingen. Soms zijn lekkende waterleidingen de oorzaak van vochtproblemen in en rond een woning. Ook regenpijpen breken soms langs de gevel af.
 • Het vervangen van riolering. Als een verouderd riool vervangen wordt, kan het grondwaterpeil veranderen, omdat er voorheen mogelijk grondwater in de buizen weg kon sijpelen. Bij een nieuw DWA-riool is dit risico veel kleiner.

Te hoog of te laag grondwater

Te hoog grondwater 
Te hoog grondwater kan zorgen voor problemen met vocht in en rond een woning. Dat maakt wonen onprettig, maar het kan ook de oorzaak zijn van schade en klachten over uw gezondheid. 

Lees meer over vocht in huis

Op openbaar terrein kan te hoog grondwater zorgen voor schade aan wegen (bijvoorbeeld door bevriezen van de weg), slappe en natte (drassige) grond in parken en slechte gezondheid van bomen en/of planten.  

Te lage grondwaterstand

Niet alleen een te hoge grondwaterstand kan problemen met zich meebrengen. Bodemdaling door droogte kan slechte groeiomstandigheden voor planten en bij oudere woningen zelfs funderingsschade veroorzaken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Het reguleren (op gewenst niveau brengen) van de stand van het grondwater op eigen grond is overal anders omdat iedere situatie anders is. En ieder gebouw is anders. Het is mogelijk om bouwkundige maatregelen of geohydrologische (stroming van water in de ondergrond) maatregelen te nemen. Hieronder staan daar voorbeelden van, maar wij raden u aan altijd advies van een expert te vragen.  

 • het waterdicht maken van de ondergrondse ruimten of deze beschermen tegen vocht
 • aanvullen van de kruipruimte met zand, schelpen of ander materiaal

 • Het aanleggen van horizontale drainage op uw eigen terrein. De drainage kunt u aansluiten op een vijver of aangrenzend oppervlaktewater. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een aanvraag doen om het grondwater af te voeren op het gemeentelijke riool – of drainagestelsel. Grondwater zonder toestemming afvoeren op de riolering is niet toegestaan.
 • Bij een schijngrondwaterstand (een laag water op een ondoorlatende grondlaag) kan grondverbetering een oplossing zijn.
 • Wilt u de grondwaterstand verhogen of hemelwater op eigen terrein bergen? Denk dan aan de vervanging van tegels door groen (Operatie Steenbreek) of het afkoppelen van uw regenpijp. U kunt dit water infiltreren in de bodem of afvoeren naar een vijver.
 • Het plaatsen van een kleine pomp (dompelpomp) in de kruipruimte is een veel toegepaste methode waarmee de (grond)waterstand onder de woning verlaagd kan worden. Het risico daarvan is dat een pomp zand kan aanzuigen, waardoor de fundering van een gebouw ondermijnd wordt of juist grondwaterstromen richting de woning aantrekken.

Wetgeving

In de Waterwet staat dat de gemeente moet zorgen voor het grondwater. Dit heet de gemeentelijke zorgplicht. In deze wet staat dat u de gemeente kunt aanspreken over grondwater.  

Volgens de regels van de bouw moeten ruimten onder de grond waterdicht zijn. Een voorbeeld is een souterrain. Meer regels vindt u in het Bouwbesluit

Afvoeren teveel grondwater

Wanneer u overtollig (teveel) grondwater wilt afvoeren, kunt u soms een aansluiting op het riool aanvragen. Dat kan alleen als het niet mogelijk is het grondwater op een andere manier af te voeren of te verwerken.

Inzicht in het grondwaterpeil

Als u eigenaar van grond bent, kunt u de stand van het grondwater meten met peilbuizen. Wilt u weten wat de stand van het grondwater bij u in de buurt is? Dan kunt u online het gemeentelijke grondwatermeetnet bekijken. Hieronder leest u hoe het werkt.

 • Ga naar de website van het grondwatermeetnet.
 • Linksonder kunt u door op de plus te klikken inzoomen op de kaart. U kunt ook scrollen en slepen met de muis tot u de plek hebt gevonden die u wilt bekijken. 
 • De peilbuizen staan met een blauw pijltje op de kaart. Klik hierop en er komt klein scherm met het nummer van het meetpunt. Klik op dat nummer. 
 • U kunt nu de details van het meetpunt zien. Er komt een scherm met algemene informatie zoals het adres, de datum van plaatsing en een foto van de omgeving. 
 • Ook verschijnt er een grafiek met grondwaterstanden in blauw en de hoogte van het maaiveld in zwart. 
 • Als u wilt, kunt u met de exportfunctie (rechtsboven bij de grafiek) de informatie over de standen van het grondwater downloaden. U ontvangt de informatie dan in een Excel-bestand. 

Klimaat en beleid

In de toekomst krijgen we steeds meer te maken met intensieve neerslag en droge zomers. Dit heeft gevolgen voor de grondwaterstanden. Het landelijk beleid vraagt ons hemelwater te bergen en vertraagd af te voeren, zodat het grootschalige watersysteem minder belast raakt tijdens intensieve neerslag en de gevolgen door inklinking (zakken) van de bodem tijdens droogte beperkt blijft.

Opvangen regenwater

De eigenaar van de grond is verantwoordelijk voor het opvangen en afvoerenvan het regenwater dat op zijn grond valt.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer
14 0174.