Woning bouwkundig splitsen (woonvorming)

Wilt u een zelfstandige woning verbouwen tot 2 of meer zelfstandige woningen? Dit heet bouwkundig splitsen of woningvorming.

Een woning is zelfstandig als:

  • De woning bereikbaar is via een eigen toegangsdeur die rechtstreeks uitkomt op de openbare weg of op een gemeenschappelijk toegangsportaal (portiek, galerij, trappenhuis) dat uitkomt op de openbare weg.
  • De woning een eigen huisnummer heeft.
  • Alle voorzieningen zoals badkamer, keuken en toilet in de woning aanwezig zijn.

Vanaf 1 juli 2019 heeft u voor het bouwkundig splitsen een vergunning nodig. Wilt u een vergunning aanvragen vul dan ditformulier (pdf, 158 KB) in.

Een woning (kadastraal) splitsen in meerdere appartementen (woningvorming) is niet zomaar toegestaan. In de regels van het ‘Paraplubestemmingsplan Wonen Westland’ is vastgelegd dat een woning bestemd is voor 1 huishouden. Er kan bij uitzondering van worden afgeweken, als de woning ligt binnen het gebied aangewezen op de kaarten behorend bij dit omgevingsplan. U kunt dit omgevingsplan inzien via het Omgevingsloket door te zoeken op het betreffende adres. Ook moet voldaan worden aan de regels genoemd in Huisvestingsverordening 2023

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected].

Kosten

Soort product Kosten
Bij minder dan drie te creëren appartementen € 202,00
Bij meer dan twee te creëren appartementen € 804,00

  • de Woningsplitsingsvergunning wordt in principe slechts verleend in combinatie met een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Indien u een woningsplitsingsvergunning wenst zonder dat u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig acht, dan zult u moeten aantonen dat de gesplitste woondelen in overeenstemming zijn met de eisen in het bouwbesluit en met het geldende bestemmingsplan. De gemeente stelt namelijk eisen aan de woon- en bouwtechnische kwaliteit van nieuw te vormen woningen/ appartementen
  • per appartement of woning dient sprake te zijn van een zelfstandige woonruimte, die voldoet aan de eisen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit
  • het belang van de splitsing moet opwegen tegen het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad.

Na ontvangst van uw aanvraag zal worden getoetst of u aan de voorwaarden voldoet en of aan u een splitsingsvergunning kan worden verleend. Pas wanneer de vergunning is afgegeven zal er een nieuw huisnummer aan de gecreëerde woningen worden toegekend. Daarnaast is het van belang dat een notaris de splitsing op basis van de splitsingsakte en de splitsingstekening de splitsing heeft laten aantekenen in het kadaster.

Hulp nodig? 

Vindt u het moeilijk formulieren op onze website of op papier in te vullen? Dan kunnen de mensen bij een Buurt Informatiepunt u helpen. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag online of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag of melding? Vul dan het formulier op onze website in.