Veelgestelde vragen van inwoners

Alle ruimtelijke veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een woning of bedrijfspand, het kappen van bomen of het plaatsen van een airco. Maar ook het wijzigen van het gebruik van een gebouw: een winkel die horeca wordt bijvoorbeeld. Onder de wet vallen ook het veroorzaken van geluid of stank en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Welke vergunningen vallen niet onder de Omgevingswet?

Voor andere activiteiten heeft u mogelijk ook een vergunning nodig. Denk aan het organiseren van een evenement, collecte of commercieel alcohol schenken. Die vallen echter niet onder de Omgevingswet. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Volg het stappenplan waarmee u kunt checken of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen:

  1. Niet voor alle bouwplannen hebt u een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Hieruit kan dus blijken bij dat wat u wilt doen, u geen vergunning nodig heeft
  2. Uw bouwplan krijgt alleen een omgevingsvergunning als het past in het bestemmingsplan. Daarin staat precies waar wat gebouwd mag worden. Past uw uitbreiding binnen het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen. Wel kunt u voor uw bouwplan bij de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Kijk dus of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. U vindt ze op ruimtelijkeplannen.nl. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen. Let op, vanaf 1 januari worden alle bestemmingsplannen omgezet in het Omgevingsplan.
  3. Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Ook dan is een omgevingsvergunning sowieso nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

Via het Omgevingsloket kunt u zien of uw initiatief een vergunning nodig heeft. Die toets is gratis. Twijfelt u, neem dan contact met ons op. Dat kost ook geen geld. Aan een vooroverleg voor ingewikkelde gevallen zijn wel kosten verbonden.

Verder brengen wij kosten in rekening voor de behandeling van een vergunning. De hoogte van de kosten hangt af van de (bouw)kosten. Die zijn terug te vinden in de legesverordening 2024 (bijlage tarieventabel, hoofdstuk 2, artikel 2.4 en verder)

  1. Legeskosten voor de ruimtelijke vergunning (een omgevingsplanactiviteit (OPA) kan voldoen of niet voldoen aan de regels in het omgevingsplan) aan te vragen bij de gemeente.
  2. Legeskosten voor een technische vergunning voor bouwwerken met meer risico’s voor de samenleving (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Wkb gevolgklasse 2 of 3). Voor Wkb gevolgklasse 1 is een (gratis) meldingsplicht aan gemeente Westland verplicht.
  3. Legeskosten voor toetsing door de commissie Omgevingskwaliteit
    Een indicatie van de kosten: aanvraag van beide vergunningen kost ongeveer evenveel als nu (en zijn gebaseerd op de bouwsom van het bouwwerk).
  4. Kosten voor toetsing van bouwplan en bouwtoezicht. Deze kunt u zelf inkopen bij kwaliteitstoetsers of een kwaliteitsborger en gaat niet via de gemeente.
  5. Tot slot moet u rekening houden met eventuele kosten van de participatie.

Overleg vooraf met omwonenden en andere belanghebbenden wordt steeds belangrijker. Betrek, voordat u de vergunningsaanvraag doet, uw buurt en/of andere belanghebbenden bij uw initiatief. Meer informatie leest u op de pagina over participatie.

Dat mag zeker. Dat verandert niet. Er is wel een verschil: tot en met 2023 keek de overheid mee naar de veiligheid. Nu regelt u dit met een externe kwaliteitsborger. Die kijkt mee met de bouwtekeningen en de uitvoering van het werk.

Voor alle bouwwerken (zowel vergunningvrije als vergunningplichtige) geldt dat er een sloopmelding ingediend moet worden als er meer dan 10 m3 sloopafval en/of asbest vrij komt. Dat verandert niet. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

U kunt het beste uw plannen controleren via de vergunningcheck op Omgevingsloket.nl. Daar zijn de geldende regels voor uw bouwwerk verwerkt. Deze regels zijn ook vastgelegd in het bestemmingsplan van uw buurt. Dat kunt u vinden via de nieuwe regels op de kaart.

Wij gaan graag met u in overleg. Misschien is uw plan zodanig aan te passen dat het wel voldoet. U kunt contact opnemen met de consulenten van het Omgevingsloket, via 14 0174 of via [email protected].

Aanvragen worden ter informatie gepubliceerd. Zie bekendmakingen. Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen, vergunningen of plannen bij u in de buurt? Laat uw e-mailadres achter op overheid.nl en ontvang de bekendmakingen voortaan direct in uw mailbox.