Afvalwater lozen op het riool

Woningen en (glastuinbouw)bedrijven die afvalwater willen lozen op het riool hebben toestemming nodig van de gemeente. Meestal is het niet toegestaan om schoon hemelwater via het riool af te voeren. Soms is een melding voldoende, soms heeft u een vergunning nodig.

Een aanvraag regelt u via het  omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor EHerkenning nodig.

Lozen op oppervlaktewater

Voor directe lozingen op het oppervlaktewater en rioolwaterzuiveringsinstallaties is een vergunning op grond van de Waterwet vereist. Hiervoor heeft u toestemming nodig van Rijkswaterstaat of het Hoogheemraadschap van Delfland.